Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego

24 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach, odbyła się odprawa roczna, w trakcie której dokonano podsumowania wyników i osiągnięć policyjnych uzyskanych przez policjantów w 2017 roku. W odprawie udział wziął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki Włodzimierz Kalinowski oraz przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji współpracujących z policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie łódzkim wschodnim. FILM

   Odprawę rozpoczęto od złożonego przez Kierownika Ogniwa ds. Kryminalnych w Komisariacie Policji w Rzgowie nadkom. Tomasza Konopkę meldunku do Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki Włodzimierzowi Kalinowskiemu. W odprawie prócz kierownictwa Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, komendantów, naczelników i kierowników komórek organizacyjnych, policjantów i pracowników KPP Łódź-Wschód oraz przedstawicieli NSZZ Policji i Słuzby Cywilnej, udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz służb współpracujących z policją.

   Następnie Komendant insp. Krzysztof Dąbrowski, przywitał przybyłych na odprawę gości i przekazał głos swojemu zastępcy mł. insp. Markowi Wojtczakowi, który przedstawiając zgromadzonym multimedialną prezentację, omówił rezultaty pracy poszczególnych pionów komendy oraz jednostek podległych jak również stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Zdał również krótką relację z szeregu programów i działań prewencyjnych oraz profilaktycznych realizowanych w ubiegłym roku przez KPP Łódź Wschód. Podkreślił jak duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa w powiecie mają przedsięwzięcia i inicjatywy prewencyjne, których inicjatorem i realizatorem są policjanci i pracownicy jednostek położonych w powiecie łódzkim wschodnim.

   Następnie krótkiego podsumowania pracy policjantów z KPP Łódź-Wschód w zestawieniu z pozostałymi jednostkami Policji garnizonu łódzkiego w 2017 roku, dokonał Komendant insp. Krzysztof Dabrowski. Prezentując zestawienie osiągniętych wyników przez poszczególne jednostki Policji województwa łódzkiego, przekazał wyrazy uznania dla podległych mu policjantów i pracowników, za zajęcie mocnej i wysokiej pozycji w zestawieniu. Ponadto omówił jakie kierunki pracy i  jakie zadania czekają funkcjonariuszy w 2018 roku oraz przedstawił wyniki badań opinii publicznej przeprowadzone przez CBOS, z których wynika, iż policja cieszy się bardzo wysokim, bo aż 72% zaufaniem społeczeństwa.   

                            
   Ponadto Komendant insp. Krzysztof Dąbrowski odniósł się do znaczenia współpracy z władzami samorządowymi. W kierunku ich przedstawicieli skierował słowa podziękowania za przekazaną pomoc niematerialną i finansowe wsparcie dla Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Podkreślił, że w dalszym ciągu działania tutejszej policji zmierzać będą do stałej poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz przeciwdziałaniu wszelkim zjawiskom patologicznym i niepożądanym.

   Zaproszeni goście odnieśli się do słów swoich przedmówców podkreślając jednocześnie znaczenie służby jaką na co dzień pełnią policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego. W swoich wystąpieniach złożyli podziękowania dla Kierownictwa, policjantów  i  pracowników cywilnych tut. jednostki za trud włożony w codzienną pracę i służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapewniając jednocześnie, iż nadal będą wspierać działania prowadzone przez KPP Łódź-Wschód i jednostki podległe.

   Odprawę zakończył meldunek końcowy złożony ponownie przez Kierownika Ogniwa ds. Kryminalnych w Komisariacie Policji w Rzgowie nadkom. Tomasza Konopkę do Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki Włodzimierzowi Kalinowskiemu.