Mediatorzy

Mediatorzy

Szczegółowe informacje dotyczące procesu mediacji oraz lista kontaktowa do mediatorów dostępne są na stronie Sądu Okręgowego w Łodzi pod niżej wskazanym adresem internetowym :

 

wciśnij link:  http://www.lodz.so.gov.pl/mediatorzy,m,mg,3,37

 

Mediatorzy w sprawach karnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015r., poz. 716)

 

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba, która zgodnie z §4 wskazanego Rozporządzenia spełnia następujące warunki:

 

 1. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 2. korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. ukończyła 26 lat;
 4. zna język polski w mowie i piśmie;
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

 

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu mediatorów w sprawach karnych powinna przedłożyć:

 

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych;
 • kwestionariusz osobowy lub CV;
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności;
 • opinia od pracodawcy lub organizacji zawodowej do której należy kandydat na mediatora;
 • kopię dowodu osobistego;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • inne dokumenty: pisma, rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 • oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzenia mediacji;
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 • wniosek o wpis do wykazu;
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • kopię statutu;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego;
 • osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do wykazu mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

 

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, pokój 123 (I piętro), tel. (42) 67-78-982.

 

W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii, bądź kopie poświadczone notarialnie.

 


Mediatorzy w sprawach nieletnich


Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591 z późn. zm.)


Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która zgodnie z §4 wskazanego Rozporządzenia spełnia następujące warunki:

1. ukończyła 26 lat,
2. korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych;
3. biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie;
4. posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;
5. posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich; daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
6. odbyła szkolenie dla mediatorów.


Mediatorem w sprawach nieletnich zgodnie z §6 wskazanego Rozporządzenia nie może być:

1. czynny zawodowo:

 • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, Policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw;
 • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny;
 • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii;
 • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej;
 • pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich;
 • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz

2. ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy
3. osoba, która w sprawie nieletniego była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię nieletniego, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności.


Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu mediatorów w sprawach nieletnich powinna przedłożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich;
 • kwestionariusz osobowy lub CV;
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności;
 • opinia od pracodawcy lub organizacji zawodowej do której należy kandydat na mediatora;
 • kopię dowodu osobistego;
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;
 • kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych;
 • kopię dyplomu ukończenia szkolenia dla mediatorów;
 • inne dokumenty: pisma, rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów;
 • oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzenia mediacji;
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 • wniosek o wpis do wykazu;
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • kopię statutu;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego;
 • osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do wykazu mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Łodzi,
Pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, pokój 123 (I piętro), tel. (42) 67-78-982.

W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii, bądź kopie poświadczone notarialnie.


Mediatorzy w sprawach cywilnych
 

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 101 z późn. zm.; mediacja została wprowadzona do k.p.c. Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 172, poz. 1438; przepisy dotyczące mediacji w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 kwietnia 2010 r. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2010r., Nr 7, poz. 45)

Organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Prezes Sądu Okręgowego otrzymuje informacje o listach stałych mediatorów oraz utworzonych ośrodkach mediacyjnych. W odróżnieniu od mediacji w sprawach: karnych i nieletnich Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu do wyżej wymienionych list.

Listy te udostępniane są na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łodzi.


 

Powrót na górę strony