Informacje

ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJETYCH FUNKCJONARIUSZY

W Sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach po raz pierwszy w 2017 roku, odbyło się uroczyste ślubowanie dwóch nowo przyjętych policjantów, którzy wkrótce rozpoczną szkolenie podstawowe przygotowujące do służby.

3 stycznia 2017 roku około godziny 09:00 w obecności Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztofa Dąbrowskiego, Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Sławomira Wilenczyca oraz pracownika Zespołu Kadr i Szkolenia KPP Łódź-Wschód Justyny Zrobek, nowo przyjęci do służby policjanci wypowiedzieli słowa roty ślubowania:

 

,,Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta,

 

Ślubuję:

 

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania,

 

Ślubuję:

 

pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych

 

Ślubuję:

 

strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

 

 

 

Jeszcze w bieżącym miesiącu policjanci w wieku 23 i 31 lat rozpoczną obowiązkowy półroczny kurs podstawowy w jednej ze szkół policyjnych na terenie kraju, gdzie zostaną przygotowani do wymagającej służby w Policji. W okresie szkolenia czeka ich dużo nauki z zakresu obowiązującego prawa, taktyk i technik interwencji, zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz etyki zawodowej. Kurs kończy się egzaminem z wiedzy teoretycznej i praktycznej. W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego posterunkowi podejmą służbę w jednym z wydziałów lub jednostek podległych Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

 

Przypomnijmy, że służbę w Policji może pełnić :

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Powrót na górę strony