Zakres działania

INFORMACJE O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO I KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM

Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego jest jednym z organów administracji rządowej na obszarze województwa łódzkiego, odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu. Komendant Powiatowy Policji w zakresach ustalonych przepisami, podlega nadzorowi Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz zwierzchnictwu Starosty. Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, po zasięgnięciu opinii Starosty.

Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego. Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie powiatu i koordynuje funkcjonowanie podległych mu komisariatów i posterunków Policji. Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwym terytorialnie Starostom. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Komenda Powiatowa Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego między innymi:

Wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz karno-administracyjne w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.

Wykonuje czynności związane z poszukiwaniem osób i rzeczy oraz identyfikacją zwłok.

Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych.Wykonuje doprowadzenia osób do zakładów karnych, sądów, prokuratury, jednostek Policji.

Realizuje i organizuje programy i akcje prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Prowadzi działania w zakresie prewencji kryminalnej w celu zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz patologii społecznych.

Współpracuje z innymi jednostkami Policji, prokuraturą, sądami, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innym podmiotami pozapolicyjnymi.

Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W Komendzie Powiatowej Policji prowadzona jest strona internetowa Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego, a także strona Biuletynu Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego znajduje się na ulicy 11 Listopada 62F w Koluszkach.

W Komendzie Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej komendy, komisariatu lub posterunku Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji i Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego w polskim języku migowym (PJM)

Film Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego i Komendy Powiatowej Policji w polskim języku migowym - PJM_2.mp4

Pobierz plik Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego i Komendy Powiatowej Policji w polskim języku migowym - PJM_2.mp4 (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Powrót na górę strony