Gmina Koluszki

Gmina Koluszki

R E J O N  I

mł. asp. Rafała Sztajbert  - KPP Łódź Wschód (tel. 47 842 12 43, tel.kom. 516 433 911) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.koluszki1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112


Obejmuje miasto Koluszki, ulice:


3go-Maja, Brzezińska, Wigury, Teatralna, Mickiewicza, Hallera, Śląska, Pomorska, Żeromskiego, Słowackiego, Wincentego Pola, Spacerowa, Krótka, Świerkowa, Jodłowa, Orzechowa, Klonowa, Wierzbowa, Kasztanowa, Jaśminowa, Lipowa, Ogrodowa, Strzemińskiego, Wileńska Paderewskiego, Broniewskiego, Wiadukt, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Powstańców Wielkop., ZHP, Hanki Sawickiej, Al. Komuny Paryskiej, Zachodnia, Łódzka, Zubrzyckiego, Obr. Warszawy, Hubala, Krasickiego, Al.Gagarina, Zwycięstwa, Przejazd, Sienkiewicza, Jagiellońska, Próchnika, Staszica, Kopernika, Traugutta, Kasprowicza, Polna, Lotnicza, Okrzei, Krańcowa, Brzechwy, Łąkowa, Zielona, Miodowa, Tuwima, Gałczyńskiego, Prusa, Asnyka, Wyspiańskiego, Czarneckiego, 8 marca, Nasienna, Kochanowskiego, Naftowa, Stacja PKP Koluszki, Sosnowa, Brzozowa, Kościuszki, Reja, Ludowa, Ściegiennego, park miejski, Kolejowa, Kilińskiego, Sikorskiego, Piłsudskiego Andersa, 11-go Listopada, Poprzeczna Targowa, Rynek, Cmentarna, Strażacka, Krzywa, Krzemińskiego, Krzemieniecka, Konopnickiej, Warszawska. Zawiła, Piękna, Wołyńska, Budowlanych, Wiejska, Bema, Żelazna, Żeliwna, Odlewnicza, Stalowa, Srebrna, Miedziana, Złota, Korczaka, Słoneczna, Partyzantów, ŚW. St. Kostki, Wojska Polskiego, Piastowska, Westerplatte, Wyzwolenia, Graniczna, Reymonta, Rataja, Witosa, Batalionów Chłopskich, Kraszewskiego, Nocznickiego, Kosmowska.

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.02.2023 r.  do  31.07.2023 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Na postawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu służbowego
nr I obejmującego teren miasta Koluszki w tym w szczególności odnotowanych zgłoszeń 
na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych przekazywanych przez lokalną społeczność w trakcie indywidualnych spotkań i rozmów,
a także podejmowanych interwencji, zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w rejonie. Działania priorytetowe w rejonie służbowym nr I we wskazanym okresie będą ukierunkowane na przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom spożywania alkoholu, w tym także przeciwdziałaniu demoralizacji nieletnich, zaśmiecania, zakłócania spokoju i porządku publicznego do którego dochodzi w rejonie skrzyżowania ulicy 3 Maja z ulicą Paderewskiego w miejscowości Koluszki w szczególności na odcinku ul. 3 Maja od ulicy Mickiewicza do ul. Paderewskiego, jak również na całej długości ulicy Paderewskiego w godzinach popołudniowo wieczornych oraz nocnych przez okres całego tygodnia przy czym zazwyczaj w piątki, soboty oraz niedziele. Jak wykazała analiza stanu zagrożenia w okresie ostatnich
6 miesięcy odnotowano jedynie 13 interwencji z czego 5 dotyczyły zakłócania porządku publicznego, w tym 3 poprzez wszczynanie awantur przez nietrzeźwych klientów, 2 wobec grup osób pod wpływem alkoholu zakłócających swoim zachowaniem porządek publiczny,
3 interwencje dot. spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, 3 wobec osób nietrzeźwych  które swoim zachowaniem dopuściły się do zgorszenia w miejscu publicznym, 2 wobec podejrzenia popełnienia przestępstw przez osoby nietrzeźwe, 1 wobec nieletnich zagrożonych demoralizacją. Do zdarzeń dochodziło głównie w piątki i soboty w godzinach wieczorowo – nocnych. (II-III zmiana). Jednocześnie w analizowanym okresie ostatnich
6 miesięcy odnotowano 17 zgłoszeń do Krajowej mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,
w tym 15 zgłoszeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem,
oraz 2 zgłoszenia dotyczące gromadzenia się nieletnich zagrożonych demoralizacją
do których dochodziło w rejonie ul. 3 Maja i Paderewskiego, wszystkie zgłoszenia zostały potwierdzone, przy czym ostatnio naniesione – w trakcie weryfikacji. Monitorowany okres
6 miesięcy wykazał, że interwencje podejmowane były w okresie od 14 lutego do 13 kwietnia 2022 roku, natomiast zgłoszenia na KMZB obejmowały okres od 15 maja do 28 lipca 2022 roku. Z informacji przekazywanych przez mieszkańców w trakcie indywidualnych spotkań
i rozmów a także zgłoszeń na KMZB wynika, że prawdopodobnymi sprawcami spożywania alkoholu, a co za tym idzie zakłócania spokoju i porządku publicznego jest lokalna społeczność, w tym także młodzież. Prawdopodobną przyczyną występowania zagrożenia jest poczucie anonimowości, bezkarności i społecznego przyzwolenia dla osób spożywających alkohol, jak również niezupełne stosowanie się do przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez sprzedawców napojów alkoholowych, oraz brak umiejętnego reagowania społeczeństwa na napotkane zagrożenia. Skutkami powyższych zagrożeń jest niskie poczucie bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców oraz ryzyko zagrożenie demoralizacją nieletnich.

Zakładany cel do osiągnięcia: 

 

Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie:

 • niedopuszczenie do wzrostu zgłoszeń na KMZB w odniesieniu do II półrocza 2023 roku;
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na skutek przeprowadzonych spotkań profilaktycznych dla okolicznych mieszkańców na temat umiejętnego przeciwdziałania zagrożeniom
 • podniesienie poziomu wiedzy z zakresu odpowiedzialności i przepisów w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez sprzedawców napojów alkoholowych oraz mieszkańców na skutek przeprowadzonych działań profilaktycznych
 • realizacja
 • Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na przeprowadzonej analizie zgłoszeń do KMZB oraz zrealizowanych działaniach profilaktycznych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu:
 • odpowiedzialności i przepisów w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz mieszkańców,
 • odpowiedzialności prawnej i finansowej za popełnione czynów prawem zabronionych dla młodzieży szkolnej
 • odpowiedzialności w świetle przepisów ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich dla dzieci w wieku szkolnym
 • konsekwencji niewłaściwego nadzoru nad dziećmi oraz profilaktyki uzależnień dla rodziców.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/ zadań.

 • systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego, w tym
  w szczególności – oddziaływanie prewencyjne, represyjne wobec osób naruszających swoim zachowaniem przepisy prawa - przez cały okres funkcjonowania Planu
 • przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem, w celu poinformowania o wdrożeniu planu działania priorytetowego, wymiany informacji i wypracowania zakresu i form współpracy, we tym także aktywizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa - przez cały okres funkcjonowania Planu
 • przeprowadzenie konkursu dla młodzieży szkolnej dot. bezpiecznych zachowań
  w ramach tematyki uzależnień – w terminie do 31 grudnia 2022 roku
 • zamieszanie komunikatów dotyczących przedmiotowej problematyki na stronie internetowej KPP w Koluszkach oraz promocja działań podejmowanych przez dzielnicowego w ramach przedmiotowego Planu - przez cały okres funkcjonowania Planu
 • przeprowadzenie szkoleń/rozmów instruktarzowych dla sprzedawców napojów alkoholowych w punktach sprzedaży na terenie miasta Koluszki mających na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu odpowiedzialności i przepisów w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - przez cały okres funkcjonowania Planu
 • skierowanie wniosku do kierownika Ogniwa patrolowo Interwencyjnego
  za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego w terminie do 1 września 2022 roku o dyslokowanie patroli OPI w rejon ul. 3go Maja i Paderewskiego w godzinach popołudniowo wieczornych oraz nocnych, zmiany II i III - stanowcze reagowanie na naruszanie przepisów prawa, oddziaływanie prewencyjne przez cały okres funkcjonowania Planu
 • skierowanie wniosku do sklepów: monopolowy „Kufelek” przy ul. 3 maja 6 oraz monopolowy „Kropelka” przy ul. 3go Maja 3a w terminie do 15 września 2022 roku
  z prośbą o rozpropagowanie ulotek z informacją o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego; rozpowszechnienie wśród klientów sklepów ulotek dot. konsekwencji prawnych i finansowych w związku z niestosowaniem się
  do przepisów prawa w zakresie realizowanego Planu
 • skierowanie wniosku do placówek oświatowych mieszczących się na terenie miasta Koluszki z informacją o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego - termin złożenia wniosku do 15 września 2022 roku; zorganizowanie cyklu prelekcji dla uczniów z zakresu odpowiedzialności w świetle przepisów ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich (klasy 7 - 8 szkoły podstawowe, 1 -2 szkoły ponadpodstawowe ), a także odpowiedzialności prawnej i finansowej za popełnianie czynów zabronionych dla pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych; szkolenia dla rodziców na temat konsekwencji niewłaściwego nadzoru nad dziećmi.
 • skierowanie wniosku do Urzędu Miasta w Koluszkach w terminie do 15 września 2022 roku z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji
  o realizowanym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego, objęcie monitoringiem miejskim rejonu zagrożonego tj. ul. 3 Maja i Paderewskiego oraz wsparcie działań o charakterze informacyjnym i wychowawczym, w tym także organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej - przeprowadzenie konkursu dla młodzieży szkolnej dot. bezpiecznych zachowań w ramach tematyki uzależnień

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Rzecznik Prasowy KPP powiatu łódzkiego wschodniego, - zamieszanie komunikatów dotyczących przedmiotowej problematyki na stronie internetowej KPP w Koluszkach oraz promocja działań podejmowanych przez dzielnicowego w ramach przedmiotowego Planu
 • sklep monopolowy „Kufelek” oraz sklep monopolowy „Kropelka” rozpowszechnianie wśród personelu i klientów sklepów informacji  o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego; rozpowszechnienie wśród klientów sklepów ulotek dot. konsekwencji prawnych i finansowych w związku z niestosowaniem się
  do przepisów prawa w zakresie realizowanego Planu
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach,  Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy - udostępnienie lokalu oraz pomocw zorganizowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży promujących kulturalne bezpieczne spędzanie wolnego czasu oraz edukację z zakresu odpowiedzialności w świetle przepisów ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich; zorganizowanie szkoleń dla rodziców na temat konsekwencji niewłaściwego nadzoru nad dziećmi oraz profilaktyki uzależnień.
 • I Liceum Ogólnokształcące, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach - udostępnienie lokalu oraz pomoc
  w zorganizowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży promujących kulturalne bezpieczne spędzanie wolnego czasu oraz edukacja z zakresu odpowiedzialności prawnej
  i finansowej za popełnione czynów prawem zabronionych; zorganizowanie szkoleń dla rodziców na temat konsekwencji niewłaściwego nadzoru nad dziećmi oraz profilaktyki uzależnień.
 • Urząd Miasta w Koluszkach - rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji
  o realizowanym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego; rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie ul. 3 Maja i Paderewskiego; udział w działaniach
  o charakterze informacyjnym i wychowawczym.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej KPP w Koluszkach, lokalnej prasy, ulotek informacyjnych rozpowszechnianych przez dzielnicowego, sklep monopolowy „Kufelek” oraz sklep monopolowy „Kropelka” i Urząd Miasta w Koluszkach. Ponadto zostanie przekazana mieszkańcom w trakcie indywidualnych spotkań i rozmów
a także szkoleń dla rodziców w placówkach oświatowych na terenie miasta Koluszki.

 

R E J O N  II

st. asp. Roman Wachowiec – KPP Łódź Wschód (tel. 47 842 12 80, tel.kom. 516 433 902) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.koluszki2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112


Obejmuje miejscowości:


Katarzynów, Słotwiny, Erazmów, Stefanów, Felicjanów, Jeziorko, Stamirowice, Długie, Wierzchy, Świny, Redzeń Nowy, Redzeń Stary, Regny, Kazimierzów, Turobowice, Lisowice, Zygmuntów, Leosin, Będzelin, Różyca, Żakowice, Kaletnik


PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II na okres od 01.02.2023  do  31.07.2023 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W wyniku przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu służbowego nr II który obejmuje teren gminy Koluszki, między innymi odnotowanych w przeszłości zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz oczekiwań mieszkańców Osiedla w m. Regny głównym zagrożeniem są kradzieże, zaśmiecanie.

 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie:

 • wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na skutek przeprowadzonych spotkań profilaktycznych
 • podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców z zakresu odpowiedzialności i przepisów KK i KW

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 

 • Rzecznik Prasowy KPP powiatu łódzkiego wschodniego, - zamieszanie komunikatów dotyczących przedmiotowej problematyki na stronie internetowej KPP w Koluszkach oraz promocja działań podejmowanych przez dzielnicowego w ramach przedmiotowego planu
 • Mieszkańcy , rada osiedla
 • Urząd Miasta w Koluszkach - rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji
  o realizowanym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

    Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej KPP w Koluszkach, lokalnej prasy, ulotek informacyjnych rozpowszechnianych przez dzielnicowego jak również zostanie przekazana mieszkańcom w trakcie indywidualnych spotkań i rozmów.

 

R E J O N  III

asp. Konrad Kaczmarek  – KPP Łódź Wschód (tel. 47 842 12 80, tel.kom. 516 433 930) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.koluszki3@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112


Obejmuje miejscowości:


Gałków Mały, Gałków Duży, Gałków Parcela, Przanowice, Borowa.

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr III na okres od 01.02.2023  do  31.07.2023 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

 W Gałkówku wzdłuż szlaku kolejowego oraz stacji PKP dochodzi do naruszeń prawa w postaci spożywania alkoholu i demoralizacji dzieci i młodzieży oraz łamania przepisów z Ustawy o transporcie kolejowym na co ma wpływ budowa tunelu w pobliżu dworca

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie ilości umieszczonych zagrożeń na KMZB oraz na podstawie ustaleń z lokalną społecznością.

 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, eliminacja zachowań świadczących o demoralizacji nieletnich oraz zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w obszarach kolejowych na terenie przejścia naziemnego.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

Systematyczne kontrole w/w miejsca przez funkcjonariuszy służby OPI, wspólne patrole z WRD, Strażą Leśną i Strażą Ochrony Kolei. Zadania stałe dla dzielnicowego podczas obchodu, przeprowadzenie działań edukacyjnych społeczeństwa w zakresie PoRD. Ustawa o transporcie kolejowym podczas prelekcji na terenie szkoły podstawowej w Gałkowie Dużym oraz podczas spotkań w sołectwach


Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Urząd Miasta i Gminy  Koluszki

Lokalny samorząd Sołtysowie m. Borowa Gałków Mały Gałków Duży Przanowice Gałkówek Parcela Przanowice

Straż Leśna, Straż Ochrony Kolei

Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

Informacja na- stronie  internetowej KPP Koluszki

 -gazeta Tydzień w Koluszkac

-tablice informacyjne Sołectw i propagowanie planu podczas Rad Sołeckich


 


 

 

 

 

 • DZIELNICOWI Z GMINY KOLUSZKI

 • Dzielnicowy rejonu II gm.Koluszki - st. asp. Roman Wachowiec
 • Dzielnicowy rejonu III gm. Koluszki - asp. Konrad Kaczmarek
Powrót na górę strony