Gmina Rzgów

Gmina Rzgów

Data publikacji 09.08.2021

Wykaz Dzielnicowych na terenie Gminy Rzgów:

 

R E J O N  V

Zastępstwo mł. asp. Przemysław Frankowski ​  – KP Rzgów (tel.47 842 13 00, tel.kom. 516 434 025) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112

 

Obejmuje miasto Rzgów z ulicami :

Bema, Broniewskiego, Brzozowa, Buczka, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długa, Gliniana, Górna, Graniczna, Grodzisko, Guzewska, Kamienna, Kopernika, Reymonta, Rudzka, Rzemieślnicza, Słoneczna, Smugowa, Stadionowa, Stawowa, Sucharskiego, Szkolna, Świerczewskiego, Tuszyńska, Tylna, Ustronna, Wąska, Wąwozowa, Zachodnia, Zielona, Źródlana, Żeromskiego

 

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.02.2023  do  31.07.2023 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym nr V M m. Rzgów znajduje się zabudowa jednorodzinna wz systemem ogrzewania centralnego, gdzie spalane są paliwa stałe. Generuje to powstawanie charakterystycznego zadymienia przy rozpalaniu w piecu niskiej jakości węgla. Nasilenie zjawiska spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania.

 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zapobieganie i eliminowanie czynników sprzyjających popełnianiu wykroczeń z art. 191 ustawy o odpadach polegających na termicznym przekształcaniu odpadów poza spalarnią

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

        1.  Organizowanie działań profilaktycznych

        2.   Podjęcie  współpracy z  grupami seniorów działającymi przy Parafii św. Stanisława Biskupa
              i  Męczennika w Rzgowie – zorganizowanie spotkania – termin listopad 2022 r. 

        3. Przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z pracownikami banków mające na celu uczulenie
           pracowników na sytuację, kiedy osoby starsze wypłacają jednorazową duża kwotę pieniędzy
           wrzesień , grudzień 2022 r. 

       4. Zorganizowanie działań prewencyjnych poprzez opracowanie, opublikowanie  i rozniesienie
           ulotek  informacyjnych ostrzegających przed oszustwami – cały okres trwania planu 

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 1. Urząd Miasta Rzgów, w szczególności sołtysi – pomoc wydrukowaniu ulotki i w informowaniu seniorów o istniejących zagrożeniach
 2. Parafia św. Stanisława Biskupa  i  Męczennika w Rzgowie – wygłoszenie komunikatu ostrzegającego o zagrożeniu
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – systematyczne odwiedzanie osób starszych, samotnych 
 4. lokalną prasą  - publikacje  ulotki  ostrzegającej przed kradzieżami

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

       Spotkania profilaktyczne z mieszkańcami,  zachęcenia do współpracy i niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek zachowań mogących świadczyć o zamiarze popełnienia przestępstwa czy to telefonicznie nr 112 czy też mailowo, opublikowanie planu na stronie KPP łódź-wschód.  

 

R E J O N  VI

mł. asp. Przemysław Frankowski – KP Rzgów (tel.47 842 13 00, tel.kom. 516 434 033) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112

 

Obejmuje miejscowości:

Starowa Góra, Gospodarz, Guzew, Czyżeminek, Prawda, Babichy, Gadka Stara

 

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II na okres od 01.02.2023  do  31.07.2023 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

 W podległym rejonie służbowym oznaczonym nr VI W obejmującym m. Starowa Góra, Stara Gadka, Gospodarz, Guzew, Prawda, Babichy i Czyżeminek praktycznie w co trzecim domu trzymany jest pies. Niektóre z tych zwierząt utrzymywane są w niewłaściwych warunkach bytowania, m.in. psy trzymane na tzw. „krótkim łańcuchu”. Dla wielu właścicieli pies nie jest przyjacielem, a jedynie straszakiem mającym odpędzać złodziei. Nieodpowiednie warunki bytowe zwierzaka powodują, że będzie on stawał się agresywny. Trzymanie psa w odosobnieniu na łańcuchu poważnie wpływa na jego fizyczne i psychiczne samopoczucie oraz może doprowadzić do ataków agresji, w wielu przypadkach kończących się tragicznie dla osób będących w zasięgu uwięzionego psa, a nawet jego właściciela. W ostatnim czasie  do rejonowego dzielnicowego docierały sygnały o przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Przeprowadzone wspólnie kontrole z lekarzem weterynarii oraz  pracownikami Urzędu Miejskiego w Rzgowie wykazały pewne nieprawidłowości.  Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, zaś w typie kwalifikowanym ze szczególnym okrucieństwem od 3 miesięcy do lat 5. Art. 35. Odpowiedzialność karna za zabijanie, uśmiercanie lub dokonywanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy albo znęcanie się nad zwierzęciem - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w art. 37§1 przewiduje także zakaz trzymania psa na uwięzi.

 

Zakładany cel do osiągnięcia:

 1. Przeciwdziałanie zjawisku znęcania się nad zwierzętami.
 2. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
 3. Wyrobienie poczucia empatii wobec zwierząt.
 4. Uświadomienie roli zwierząt w społeczeństwie.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

 1. Przygotowanie i zamieszenie komunikatów na stronie rzecznika KPP płw, Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz przychodni weterynaryjnej w Rzgowie – termin do końca września 2022 r.
 2. Zorganizowanie dwóch spotkań informacyjnych z mieszkańcami podległego rejonu dotyczących Ustawy o ochronie zwierząt – termin do końca października 2022 r.
 3. Zorganizowanie dwóch spotkań w przedszkolu i szkole w Guzewie – termin do końca grudnia 2022 r

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 1. Rzecznik Prasowy KPP powiatu łódzkiego wschodniego – publikacja komunikatów.
 2. Urząd Miejski w Rzgowie – pomoc w organizacji spotkań z mieszkańcami poprzez publikację informacji o miejscu i terminach spotkań na stronie internetowej i gazecie.
 3. Sołtysi poszczególnych miejscowości – pomoc w organizacji spotkań, zapewnienie lokalu lub terenu.
 4. Dyrektorzy przedszkola i szkoły w Guzewie – pomoc w organizacji spotkań z dziećmi i młodzieżą.
 5. OTOZ Animals Łódź – uzyskanie ulotek.
 6. Miejscowy lekarz weterynarii – udział w spotkaniach

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

 1. Publikacja planu działania priorytetowego na stronie KPP powiatu łódzkiego wschodniego. Poruszanie przedmiotowego zagadnienia podczas rozmów z mieszkańcami.
 2. Przekazywanie informacji o występujących zagrożeniach podczas spotkań Sołtysa z mieszkańcami.

Wykorzystanie lokalnych mediów

 

R E J O N  VII

asp.szt. Robert Górecki – KP Rzgów (tel.47 842 13 00, tel.kom. 516 434 029) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow3@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112

Obejmuje miejscowości:

Konstantyna, Bronisin Dworski, Tadzin, Huta Wiskicka, Grodzisko, Kalino, Kalinko, Romanów

 

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VII na okres od 01.02.2023  do  31.07.2023r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Rejon nr. 7W obejmuje teren wiejski gminy Rzgów z sołectwami: Konstantyna, Bronisin Dworski, Tadzin, Huta Wiskicka, Grodzisko, Kalino, Kalinko, Romanów. Rejon ten posiada przede wszystkim zabudowę domków jednorodzinnych i gospodarstw rolnych oraz kompleksy leśne. Podczas obchodów, spotkań i interwencji    mieszkańcy sołectw  zgłaszali proceder wypalania śmieci w przydomowych piecach, który zanieczyszcza środowisko i pogarsza jakość powietrza. Odpowiedzialność za taki stan ponoszą zwykli obywatele – najczęściej mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy w ramach oszczędności, braku i drożejącego opału palą śmieci w piecach. Osoby starsze zamieszkujące ten teren narażone są na oszustwa metodą na wnuczka, policjanta czy pracownika socjalnego.

Zakładany cel do osiągnięcia:

         Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie:

 • wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na skutek przeprowadzonych spotkań profilaktycznych dla okolicznych mieszkańców na temat umiejętnego przeciwdziałania zagrożeniom;
 • wzrost poziomu wiedzy mieszkańców z zakresu: odpowiedzialności i przepisów
  dot. szkodliwości termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią; podejmowania właściwych działań w celu zgłoszenia nieprawidłowości; odpowiedzialności za nie stosowanie się do art. 191 ustawy o odpadach polegających na termicznym przekształcaniu odpadów poza spalarnią oraz niestosowanie się do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • wzrost poziomu wiedzy na temat istniejących w najbliższej okolicy punktów odbioru odpadów alternatywnych, ekologicznych źródeł ciepła.
 • Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na zrealizowanych działaniach profilaktycznych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w przedmiotowym zakresie oraz wzroście poczucia bezpieczeństw       

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

 • systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego, w tym w szczególności – oddziaływanie prewencyjne, represyjne wobec osób naruszających swoim zachowaniem przepisy prawa - przez cały okres funkcjonowania Planu,
 • Przygotowanie i zamieszczanie komunikatów dotyczących szkodliwości termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią , a także odpowiedzialności za niestosowanie się do art. 191 ustawy o odpadach polegających na termicznym przekształcaniu odpadów poza spalarnią oraz niestosowanie się do ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach na stronie internetowej KPP powiatu łódzkiego wschodniego oraz Urzędu Miejskiego w Rzgowie - przez cały okres funkcjonowania Planu,
 • przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem, w celu poinformowania o wdrożeniu planu działania priorytetowego, wymiany informacji i wypracowania zakresu i form współpracy, we tym także aktywizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa - przez cały okres funkcjonowania Planu
 • skierowanie wniosku do sołtysów w terminie do 15 września 2022 roku z prośbą
  o rozpropagowanie ulotek z informacją o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego; rozpowszechnienie wśród mieszkańców ulotek dot. szkodliwości termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią oraz  odpowiedzialności za nie stosowanie się do art. 191 ustawy odpadach polegających na termicznym przekształcaniu odpadów poza spalarnią oraz niestosowanie się do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także wiedzy na temat konsekwencji prawnych i finansowych w związku z niestosowaniem się do przepisów prawa w zakresie realizowanego Planu
 • skierowanie wniosku do szkoły podstawowej w Kalinie – z informacją o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego - termin złożenia wniosku do 15 września 2022 roku; zorganizowanie cyklu prelekcji dla uczniów z zakresu odpowiedzialności w świetle przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich; szkolenia dla rodziców na temat odpowiedzialności prawnej i finansowej za popełnianie czynów zabronionych w zakresie realizowanego Planu, w tym także rozpowszechnianie ulotek dot. szkodliwości termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią  oraz  odpowiedzialności za niestosowanie się do art. 191 ustawy o odpadach polegających na termicznym przekształcaniu odpadów poza spalarnią oraz niestosowanie się do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także wiedzy na temat konsekwencji prawnych i finansowych w związku z niestosowaniem się do przepisów prawa w zakresie realizowanego Planu
 • skierowanie wniosku do Urzędu Miasta w Rzgowie w terminie do 15 września 2022 roku z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji o realizowanym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego, rozpropagowanie informatorów dotyczących szkodliwości termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią oraz     odpowiedzialności za niestosowanie się do art. 191 ustawy o odpadach polegających na termicznym przekształcaniu odpadów poza spalarnią oraz niestosowanie się do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; podjęcie wspólnych działań policji z pracownikami Urzędu Miasta w Rzgowie w ramach prewencyjnego oddziaływania w postaci kontroli gospodarstw i terenów leśnych, gdzie zaistniały w/w  sytuacje  podczas obchodu rejonu  służbowego

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wrazze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Rzecznik Prasowy KPP powiatu łódzkiego wschodniego,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Urząd Miasta w Rzgowie - rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji o realizowanym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego;

 

 Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej KPP w Koluszkach, lokalnej prasy, ulotek informacyjnych rozpowszechnianych przez dzielnicowego oraz Urząd Miasta w Rzgowie. Ponadto zostanie przekazana mieszkańcom w trakcie indywidualnych spotkań i rozmów a także szkoleń dla rodziców w placówkach oświatowych na terenie obowiązywania rejonu służbowego.

 

 

 • DZIELNICOWI Z GMINY RZGÓW

 • Dzielnicowy rejonu VI gm. Rzgów - mł. asp. Przemysław Frankowski
 • Dzielnicowy rejonu VII gm. Rzgów - asp.sztab. Robert Górecki
Powrót na górę strony