Petycje

Co to jest petycja i gdzie możną ją złożyć ?

Petycje do Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego Wschodniego można składać listownie lub osobiście pod adresem:
Komenda Powiatowa Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego, ulica 11 Listopada 62 F, 95-040 Koluszki
Za pośrednictwem ePUAP adres strony internetowej: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/kpp_lw
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego. W przypadku braku właściwości, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.Petycja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),wskazanie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji. Składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot (składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję, nie jest to jednak wymóg obligatoryjny.
Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Powrót na górę strony