Petycje

Co to jest petycja i gdzie możną ją złożyć ?

   Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

 

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego. W przypadku braku właściwości KPP płw, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
  2. wskazanie adresata petycji,
  3. wskazanie przedmiotu petycji,
  4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot - (składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję, nie jest to jednak wymóg obligatoryjny)

Termin rozpatrzenia petycji:   bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Opłaty: brak

Ustawa z dn. 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) nie przewiduje ołaty za wniesienie petycji  

       Petycje można składać:

    - Listownie lub ososbiście pod adresem :

       Komenda Powiatowa Policji

       powiatu łódzkiego wschodniego

       ul. 11-ego Listopada 62 F

       95-040 Koluszki

   

    -  za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/kpp_lw

    -  za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail: 

komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Więcej informacji dotyczących petycji złożonych w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego dostępnych jest na stronie : 

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, pod n/w linkiem :

wciśnij:  http://bip.lodz-wschod.kpp.policja.gov.pl/266/petycje  

Powrót na górę strony