Informacje

„DZIEŃ ODBLASKÓW 2017”

6 grudnia 2017 roku planowana jest inauguracja akcji „Dzień odblasków 2017”. W tym dniu policjanci rozpoczną akcję a dzień 1 października 2018 roku zostanie ogłoszony „Ogólnopolskim Policyjnym Dniem Odblasków 2018”.

Celem planowanych działań jest zachęcenie jak największej liczby pieszych do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zmroku poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym
na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg.

Elementem akcji będzie również ogólnopolski konkurs dla przedszkoli na projekt odblasku, który zostanie oficjalnie ogłoszony 6 grudnia 2017r. a jego rozstrzygnięcie nastąpi 31 sierpnia 2018 roku.

         Również 6 grudnia br. policjanci ruchu drogowego w naszym województwie będą prowadzić działania profilaktyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, a podczas wybranych kontroli drogowych prowadzonych w godzinach popołudniowo wieczornych będą rozdawali dblaski.

 

 

Regulamin konkursu dla przedszkoli
na symbol

„Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków”

1.   ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1.1.   Organizator Konkursu: Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

1.2.  Konkurs rozpoczyna się 6 grudnia 2017 r. i trwa do 31 maja 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3.  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2018 r.

2.   PRZEDMIOT KONKURSU:

2.1.  Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie projektu elementu odblaskowego, zwanego dalej pracą konkursową, który będzie symbolem „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków” w 2019 roku.

3.   ZASADY KONKURSU:

3.1.  Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każde przedszkole działające na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), które zgłosi do Konkursu pracę konkursową w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu.

3.2.    Konkurs przeprowadzany jest trzyetapowo:

ETAP I – NA SZCZEBLU UCZESTNIKA, podczas którego spośród przygotowanych przez dzieci projektów elementów odblaskowych wybrane zostaną maksymalnie 3 prace konkursowe. O wyborze prac konkursowych zadecyduje komisja konkursowa powołana przez Uczestnika.
ETAP II – NA SZCZEBLU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ/STOŁECZNEJ POLICJI, podczas którego spośród nadesłanych przez Uczestników prac konkursowych wybranych zostanie 5 prac finałowych. O wyborze zadecyduje komisja konkursowa złożona
z przedstawicieli komendy wojewódzkiej/Stołecznej Policji.
ETAP III – NA SZCZEBLU CENTRALNYM, w którym spośród zgłoszonych przez komendy wojewódzkie/Stołeczną Policji prac finałowych wybrani zostaną laureaci Konkursu. O wyborze zadecyduje komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Komendy Głównej Policji.

3.3.   Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie przez Uczestnika, w terminie określonym w ust. 1.2., pracy konkursowej na adres właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej/Stołecznej Policji (wykaz adresów w załączniku nr 1).

3.4.  Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 3.3. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

3.5. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale.

3.6. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace konkursowe indywidualne lub grupowe    (wykonane przez 1 do 5 dzieci).

3.7.  Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać maksymalnie 3 prace konkursowe.

3.8.  Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:

format pracy plastycznej nie może być większy niż 100 mm × 50 mm i mniejszy niż 30 mm × 20 mm, a  w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie może przekraczać 30 cm;
materiały użyte do wykonania pracy konkursowej powinny być suche i trwale przymocowane do podłoża;

3.9.  Do pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2).

4.   ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:

4.1.  Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez komisje konkursowe powołane przez Organizatora Konkursu na I i II etapie.

4.2. Komisje konkursowe kierować się będą następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

oryginalność pomysłu,
staranność wykonania,
użyteczność odblasku.

4.3.  Komisja konkursowa, o której mowa w pkt. 3.2c, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 4.2. przyzna:

a)   1 nagrodę główną,

b)   3 wyróżnienia.

4.4.  Organizator ma prawo do zmiany liczby przyznawanych wyróżnień.

5.   OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

5.1. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.policja.pl do 31 sierpnia 2018 r.

5.2. O wygranej oraz o miejscu i dacie uroczystego wręczenia nagrody głównej laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.

5.3. Organizator Konkursu nie odsyła prac konkursowych przesłanych przez Uczestników.

5.4.  Nagrodę główną Uczestnik odbiera osobiście.

6.   PRAWA AUTORSKIE:

   Uczestnik podejmuje działania w ramach Konkursu po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych dziecka na udział w konkursie i zgłoszenie pracy konkursowej oraz na rozporządzanie nią na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6.2.

6.2.  Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora Konkursu do korzystania z pracy konkursowej w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, na wszystkich polach eksploatacji w zakresie:

utrwalania i zwielokrotnienia pracy dowolną techniką, w tym techniką drukarską w dowolnej formie, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

nagrywania pracy na dowolnym nośniku danych, w tym na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, na CD, VCD, na dysku typu pendrive,
obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których praca została utrwalona – wprowadzanie do obrotu lub użyczenie oryginału lub egzemplarzy,
publikacji pracy w internecie,
rozpowszechniania dowolnej liczby kopii pracy w środkach masowego przekazu,
wykorzystania pracy do celów promocji działań Organizatora Konkursu,
innych przypadków rozpowszechniania pracy, w tym jej publikowania, publicznego wyświetlania, wystawiania,  a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
dokonywania opracowań pracy, w tym obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji.

6.3.  Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatora Konkursu z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

7.1. Wszelkie pytania i uwagi należy kierować na adres e-mail: katarzyna.krakowiak@policja.gov.pl lub agata.krysiak@policja.gov.pl.

7.2. Złamanie przez Uczestnika zasad regulaminu Konkursu oznacza jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Powrót na górę strony