Gmina Brójce

Gmina Brójce

Dzielnicowy na teren Gminy Brójce:

 

R E J O N  XII

sierż. szt. Marcin Kamiński – KP Rzgów (tel.47 842 13 00, tel.kom. 516 434 001) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow4@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112

Obejmuje miejscowości:

Brójce, Bukowiec, Stefanów, Budy Wandalińskie, Wandalin, Posada, Giemzów, Giemzówek, Przypusta, Bukowiec, Karpin, Kotliny, Kurowice, Leśne Odpadki, Pałczew, Wardzyń, Wola Rakowa, Wygoda

Punkt przyjęć interesantów

W każdy wtorek w godzinach 08:00 - 16:00, Dzielnicowy Gminy Brójce sierż.sztab. Rajmund Miernik (tel. kont.47 842 13 00   lub 516 434 001) będzie przyjmował interesantów w Urzędzie Gminy Brójce, adres: 95-006 Brójce 39(pokój nr 10 na I piętrze) 

 

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VI na okres od 01.08.2022  do  31.01.2023 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na postawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu służbowego nr 12W obejmującego teren Brójec i gminy  w tym w szczególności odnotowanych zgłoszeń 
na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych przekazywanych przez lokalną społeczność w trakcie indywidualnych spotkań i rozmów,
a także podejmowanych interwencji, zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w rejonie. Działania priorytetowe w rejonie służbowym nr 12W we wskazanym okresie będą ukierunkowane na przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom spożywania alkoholu, w tym także  wybryków chuligańskich do których dochodzi w rejonie świetlicy środowiskowej filia GOK Brójce, a w szczególności w rejonie boiska sportowego z trybunami oraz altanami drewnianymi w Bukowcu. Do zdarzeń dochodziło głównie w piątki , soboty i niedziele w godzinach wieczorowo – nocnych. (II-III zmiana). Jednocześnie w analizowanym okresie ostatnich roku  odnotowano 3 zgłoszenia do Krajowej mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,  dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem,  do których dochodziło w rejonie boiska, wszystkie zgłoszenia zostały potwierdzone, przy czym ostatnio naniesione – w trakcie weryfikacji. Monitorowany okres 1 roku wykazał, że interwencje i zgłoszenia na KMZB podejmowane były w okresie letnim i wiosennym 2021/2022 roku,  Z informacji przekazywanych przez mieszkańców w trakcie indywidualnych spotkań i rozmów, a także zgłoszeń na KMZB wynika, że prawdopodobnymi sprawcami spożywania alkoholu, a co za tym idzie zakłócania spokoju i porządku publicznego jest lokalna społeczność, w tym także młodzież. Prawdopodobną przyczyną występowania zagrożenia jest poczucie anonimowości, bezkarności i społecznego przyzwolenia dla osób spożywających alkohol, jak również niezupełne stosowanie się do przepisów ustawy o wychowaniu  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez sprzedawców napojów alkoholowych, oraz brak umiejętnego reagowania społeczeństwa na napotkane zagrożenia. Skutkami powyższych zagrożeń jest niskie poczucie bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców oraz ryzyko zagrożenie demoralizacją nieletnich.

 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie:

 • spadek liczby zgłoszeń na KMZB o 25% w porównaniu do II półrocza 2021 roku
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na skutek przeprowadzonych spotkań profilaktycznych dla okolicznych mieszkańców na temat umiejętnego przeciwdziałania zagrożeniom
 • podniesienie poziomu wiedzy z zakresu odpowiedzialności i przepisów w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez sprzedawców napojów alkoholowych oraz mieszkańców na skutek przeprowadzonych działań profilaktycznych

Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na przeprowadzonej analizie zgłoszeń do KMZB oraz zrealizowanych działaniach profilaktycznych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu:

 • odpowiedzialności i przepisów w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz mieszkańców,
 • odpowiedzialności prawnej i finansowej za popełnione czynów prawem zabronionych dla młodzieży szkolnej
 • odpowiedzialności w świetle przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich dla dzieci w wieku szkolnym
 • konsekwencji niewłaściwego nadzoru nad dziećmi oraz profilaktyki uzależnień
  dla rodziców.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/ zadań:

 • systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego, w tym
  w szczególności – oddziaływanie prewencyjne, represyjne wobec osób naruszających swoim zachowaniem przepisy prawa - przez cały okres funkcjonowania Planu
 • przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem, w celu poinformowania o wdrożeniu planu działania priorytetowego, wymiany informacji i wypracowania zakresu i form współpracy, we tym także aktywizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa - przez cały okres funkcjonowania Planu
 • przeprowadzenie konkursu dla młodzieży szkolnej dot. bezpiecznych zachowań
  w ramach tematyki uzależnień – w terminie do 31 grudnia 2022 roku
 • zamieszanie komunikatów dotyczących przedmiotowej problematyki na stronie internetowej KPP w Koluszkach oraz promocja działań podejmowanych przez dzielnicowego w ramach przedmiotowego Planu - przez cały okres funkcjonowania Planu
 • przeprowadzenie szkoleń/rozmów instruktarzowych dla sprzedawców napojów alkoholowych w punktach sprzedaży na terenie gm. Brójce mających na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu odpowiedzialności i przepisów w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - przez cały okres funkcjonowania Planu
 • skierowanie wniosku do kierownika Ogniwa patrolowo Interwencyjnego
  za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego w terminie do 1 września 2022 roku o dyslokowanie patroli OPI w rejon boiska w Bukowcu w godzinach popołudniowo wieczornych oraz nocnych, zmiany II i III - stanowcze reagowanie na naruszanie przepisów prawa, oddziaływanie prewencyjne przez cały okres funkcjonowania Planu
 • skierowanie wniosku do sklepów monopolowych w Bukowcu i Brójcach w terminie do 15 września 2022 roku z prośbą o rozpropagowanie ulotek z informacją o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego; rozpowszechnienie wśród klientów sklepów ulotek dot. konsekwencji prawnych i finansowych w związku z niestosowaniem się do przepisów prawa w zakresie realizowanego Planu
 • skierowanie wniosku do placówek oświatowych mieszczących się na terenie gm. Brójce z informacją o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego - termin złożenia wniosku do 15 września 2022 roku; zorganizowanie cyklu prelekcji dla uczniów z zakresu odpowiedzialności w świetle przepisów ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich (klasy 7 - 8 szkoły podstawowe, 1 -2 szkoły ponadpodstawowe ), a także odpowiedzialności prawnej i finansowej za popełnianie czynów zabronionych dla pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych; szkolenia dla rodziców na temat konsekwencji niewłaściwego nadzoru nad dziećmi.
 • skierowanie wniosku do Urzędu gm. Brójce w terminie do 15 września 2022 roku z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji o realizowanym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego, objęcie monitoringiem miejskim rejonu zagrożonego tj. boisko w Bukowcu oraz wsparcie działań o charakterze informacyjnym i wychowawczym, w tym także organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej - przeprowadzenie konkursu dla młodzieży szkolnej dot. bezpiecznych zachowań w ramach tematyki uzależnień

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Rzecznik Prasowy KPP powiatu łódzkiego wschodniego, - zamieszanie komunikatów dotyczących przedmiotowej problematyki na stronie internetowej KPP w Koluszkach oraz promocja działań podejmowanych przez dzielnicowego w ramach przedmiotowego Planu
 • sklepy monopolowe w Bukowcu i Brójcach ” rozpowszechnianie wśród personelu i klientów sklepów informacji  o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego; rozpowszechnienie wśród klientów sklepów ulotek dot. konsekwencji prawnych i finansowych w związku z niestosowaniem się do przepisów prawa w zakresie realizowanego Planu
 • Szkoła Podstawowa w Bukowcu i Kurowicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach, świetlica środowiskowa filia GOK Brójce   - udostępnienie lokalu oraz pomoc
  w zorganizowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży promujących kulturalne bezpieczne spędzanie wolnego czasu oraz edukację z zakresu odpowiedzialności w świetle przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich; zorganizowanie szkoleń dla rodziców na temat konsekwencji niewłaściwego nadzoru nad dziećmi oraz profilaktyki uzależnień.
 • Urząd gm. Brójce - rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji
  o realizowanym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego; rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie boiska w Bukowcu; udział w działaniach
  o charakterze informacyjnym i wychowawczym.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej KPP w Koluszkach, lokalnej prasy, ulotek informacyjnych rozpowszechnianych przez dzielnicowego, sklepach monopolowych  i Urzędzie gm. Brójce. Ponadto zostanie przekazana mieszkańcom w trakcie indywidualnych spotkań i rozmów a także szkoleń dla rodziców w placówkach oświatowych na terenie Brójec i gminy.

 

 • DZIELNICOWY GMINY BRÓJCE

Powrót na górę strony