Informacje

Podsumowanie osiągnięć uzyskanych w 2016 roku

9 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach, odbyła się odprawa roczna, w trakcie której dokonano podsumowania wyników i osiągnięć policyjnych uzyskanych w 2016 roku. W odprawie udział wziął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw prewencji insp. Dariusz Walichnowski oraz przedstawiciele władz samorządowych i instytucji współpracujących z policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie łódzkim wschodnim.

Odprawę rozpoczęto od meldunku złożonego przez Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Łódź-Wschód podinsp. Sławomira Wilenczyc Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw prewencji insp.Dariuszowi Walichnowskiemu. W odprawie oprócz kierownictwa Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, komendantów, naczelników i kierowników komórek organizacyjnych, policjantów i pracowników KPP Łódź Wschód oraz przedstawiciela NSZZ Policji, udział wzięli także Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego Andrzej Opala, Burmistrz Miasta Koluszki Waldemar Chałat, Burmistrz Miasta Tuszyn Witold Małecki, Wójt Gminy Andrespol Dariusz Kubus, Wójt Gminy Brójce Radosław Agaciak, Zastępca burmistrza Rzgowa Małgorzata Rózga, Sekretarz Gminy Nowosolna Sławomir Jasiński oraz  Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach bryg. Marek Duda.

                Następnie Komendant insp. Krzysztof Dąbrowski , przywitał szanownych gości i przekazał głos swojemu zastępcy podinsp. Robertowi Buczkowskiemu, który przedstawiając zgromadzonym multimedialną prezentację, omówił rezultaty pracy poszczególnych pionów komendy oraz jednostek podległych jak również stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Zdał również krótką relację z szeregu programów i działań prewencyjnych oraz profilaktycznych realizowanych w ubiegłym roku przez KPP Łódź Wschód. Podkreślił jak duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa w powiecie mają przedsięwzięcia i inicjatywy prewencyjne, których inicjatorem i realizatorem są policjanci i pracownicy jednostek położonych w powiecie łódzkim wschodnim.

Następnie podsumowania pracy jednostek Policji garnizonu łódzkiego w 2016 roku dokonał Komendant insp. Dariusz Walichnowski. Prezentując zestawienie osiągniętych wyników przez poszczególne jednostki Policji województwa łódzkiego, przekazał wyrazy uznania dla kierownictwa oraz policjantów i pracowników KPP Łódź-Wschód za zajęcie mocnej i wysokiej pozycji w zestawieniu. Podkreślił również, że zadowalającym jest fakt, iż w powiecie łódzkim wschodnim policjanci przede wszystkim stawiają na wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji mieszkańców. Komendant kilkukrotnie akcentował jak ważnym dla zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa jest międzyinstytucjonalna współpraca, zarówno z samorządami jak również innymi służbami i instytucjami. Ponadto omówił jakie kierunki pracy i  jakie zadania czekają funkcjonariuszy w 2017 roku oraz przedstawił wyniki badań opinii publicznej przeprowadzone przez CBOS, z których wynika, iż policja cieszy się bardzo wysokim, bo aż 72% zaufaniem społeczeństwa.    

                               
Komendant insp. Krzysztof Dąbrowski również odniósł się do znaczenia współpracy z władzami samorządowymi. W kierunku ich przedstawicieli skierował słowa podziękowania za przekazaną pomoc niematerialną i finansowe wsparcie Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Podkreślił, że w dalszym ciągu działania tutejszej policji zmierzać będą do stałej poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz przeciwdziałaniu wszelkim zjawiskom patologicznym i niepożądanym.

 

                Zaproszeni goście odnieśli się do słów swoich przedmówców podkreślając jednocześnie znaczenie służby jaką na co dzień pełnią policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego. W swoich wystąpieniach złożyli podziękowania dla Kierownictwa, policjantów  i  pracowników cywilnych tut. jednostki za trud włożony w codzienną pracę i służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Ponadto Starosta Łódzki Wschodni  Andrzej Opala na ręce Komendanta Powiatowego insp. Krzysztofa Dąbrowskiego przekazał kilkaset sztuk opasek, przywieszek i kamizelek odblaskowych, które pozwolą kontynuować liczne inicjatywy i działania prewencyjne prowadzone przez KPP Łódź-Wschód na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Odprawę zakończył meldunek końcowy złożony przez Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Łódź-Wschód podinsp. Sławomira Wilenczyc, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw prewencji insp.Dariuszowi Walichnowskiemu.

 

Powrót na górę strony