Informacje

Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego

Na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w dniu 6 kwietnia 2017 roku odbył się ,,uroczysty apel” z okazji pożegnania odchodzącego po 24 latach służby w policyjnym mundurze podinspektora Roberta Buczkowskiego dotychczasowego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego i wprowadzenia na to stanowisko mł. inspektora Marka Wojtczaka. W uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektor Dariusz Walichnowski.

   Na tę podniosłą uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Starostą Łódzkim Wschodnim Andrzejem Opalą oraz Wicestarostą Łódzkim Wschodnim Ewą Gładysz, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. Przybyli również Wielebni Księża, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s. w Koluszkach, przedstawiciele kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji w osobach Komendantów Powiatowych oraz ich Zastępców i Naczelników poszczególnych wydziałów KWP w Łodzi. Obecna na uroczystym apelu była również kadra kierownicza KPP Łódź-Wschód oraz policjanci i pracownicy tut. jednostki.

   Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:00, od odegrania sygnału ,,baczność” i złożenia przez dowódcę uroczystości meldunku,  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariuszowi Walichnowskiemu. Po przywitaniu sztandaru KPP Łódź-Wschód, insp. Dariusz Walichnowski odebrał kolejno meldunki od podinsp. Roberta Buczkowskiego o zdaniu stanowiska I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji płw. a następnie od mł.insp. Marka Wojtczaka o objęciu tego stanowiska.

   Nie obyło się również bez okolicznościowych przemówień, w trakcie których składano serdeczne życzenia i podziękowania za sumienną i pełną zaangażowania 24 letnią służbę w policyjnym mundurze w tym 5 – letnią służbę w KPP Łódź-Wschód, odchodzącemu na emeryturę podinsp. Buczkowskiemu. Gratulowano również mł.insp. Markowi Wojtczakowi objęcia nowego stanowiska i życzono zadowolenia z służby oraz sukcesów zawodowych.

   Następnie delegacje gości, policjantów i pracowników KWP w Łodzi oraz KPP powiatu łódzkiego wschodniego wręczyły obu komendantom okolicznościowe wiązanki kwiatów.

   Po tej części uroczystego apelu, Dowódca Uroczystości podinsp. Sławomir Wilenczyc wydał komendę do odprowadzenia sztandaru, który przy dźwiękach ,,Hasła Wojska polskiego” został odprowadzony przez poczet sztandarowy z dziedzińca komendy.

   Kolejny meldunek złożony Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariuszowi Walichnowskiemu przez dowódcę uroczystości był tym, który zakończył uroczystość.

  • zgromadzeni na uroczystości goście
  • goście i kadra kierownicza łódzkiego garnizonu Policji
  • przemówienie Z-cy KWP w Łodzi insp. Dariusza Walichnowskiego
  • (od lewej) mł.insp. Marek Wojtczak, insp. Krzysztof Dąbrowski, podinsp. Robert Buczkowski