Informacje

Dodatkowe patrole na terenie gminy Koluszki

20 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Koluszkach, Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkie-go wschodniego insp. Krzysztof Dąbrowski i Burmistrz Miasta Koluszki Waldemar Chałat podpisali porozumienie sfinansowania dodatkowych służb pełnionych przez policjantów w patrolach pieszych. Na ten cel gmina przeznaczyła kwotę 25 tyś. zł.

Do podpisania wymienionego porozumienia doszło w gabinecie Burmistrza Koluszek p. Waldemara Chałata. Dzięki podpisaniu tego ważnego dokumentu, ze środków samorządu Gminy Koluszki, zostanie pozyskane wsparcie finansowe w kwocie 25 tys. złotych na realizację dodatkowych służb patrolowych policji tzw. służb ponadnormatywnych, które będą pełnione przez mundurowych w patrolach pieszych. Powyższe zapewni mieszkańcom gminy Koluszki możliwość bezpośredniego kontaktu z policjantami a samym mundurowym umożliwi dotarcie do miejsc do których dotarcie radiowozem jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. 

 Zgodnie z harmonogramem podpisanego porozumienia służby te zostaną zrealizowane w okresie od 20 czerwca do 12 grudnia 2017 roku. Będą to patrole piesze poruszające się na ogół w godzinach popołudniowych lub wieczorowo-nocnych po ulicach miasta i gminy Koluszki, głównie w dni weekendowe.

Dzięki pozyskanym funduszom możliwe będzie skierowanie patroli w miejsca wskazane przez władze samorządowe, miejsca wskazane przez mieszkańców za pośrednictwem ,,Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” jako rejony w których dochodzi do zagrożenia przestępczością lub wytypowane po przeprowadzeniu wnikliwej analizy bezpieczeństwa.

Policjanci będą zwalczać zachowania szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa i stanowiące zagrożenie dla mieszkańców miasta i gminy. W trakcie realizowanych patroli, będą między innymi kontrolować miejsca sprzedaży i spożywania alkoholu, co ma na celu ujawnianie osób naruszających przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz miejsca gromadzenia się młodzieży.

 

Służby ponadnormatywne realizowane w latach poprzednich na terenie miasta i gminy Koluszki, spotkały się z akceptacją i zadowoleniem mieszkańców, którzy niejednokrotnie przekazywali mundurowym ciepłe i radosne słowa, zaznaczając iż tego typu służb powinno być więcej. Podpisanie powyższego porozumienia pomiędzy władzami samorządowymi a policją, potwierdza fakt, iż głos mieszkańców oraz sprawy dotyczące ich bezpieczeństwo mają ogromne znaczenie i są traktowane priorytetowo.   

Powrót na górę strony