Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego w LO im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze. Podpisanie porozumienia o współpracy i objęciu patronatem Klasy Mundurowej przez KPP Łódź-Wschód

W dniu dzisiejszym miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w nowo powstałym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze. W szkole utworzono klasę o profilu ogólnym oraz dwie klasy o profilu mundurowym. W trakcie uroczystości pomiędzy przedstawicielami służb mundurowych w tym reprezentowanej przez Komendanta insp. Krzysztofa Dąbrowskiego, Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego a panią Dyrektor LO Dorotą Salską zostało podpisane porozumienie o nawiązaniu współpracy i objęcie patronatem Klasy Mundurowej, gwarantujące jednocześnie wsparcie dla nauczycieli w realizacji innowacji pedagogicznej przygotowującej młodzież do pracy w służbach mundurowych.

   Dla uczniów nowopowstałego bo zaledwie przed trzema dniami (1 września 2017 r.) Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze to bardzo ważny i wyjątkowy dzień. W kartach historii szkoły zapiszą się oni bowiem jako pionierzy przecierający szlaki kolejnym rocznikom.

   Lecz dzień ten jest wyjątkowy również dlatego, że oprócz klasy o profilu ogólnym utworzono dwie kolejne o profilach mundurowych. W ich programie nauczania poza przedmiotami ramowymi przewidziano także zajęcia z zakresu prawoznawstwa, wiedzy o Państwie i służbach mundurowych RP, psychologii i pierwszej pomocy medycznej.

   Szkoła powstała na podstawie porozumienia 3/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. zawartego pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim reprezentowanym przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opalę, Wicestarostę Ewę Gładysz i Skarbnika Powiatu Barbarę Ignatowską a Gminą Andrespol reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrespol Dariusza Kubus i Skarbnika Gminy Monikę Sójkę.       

   W uroczystej inauguracji odbywajacej się na terenie hali sportowej przy LO udział wzięli przedstawiciele :

 Starostwa Łódzkiego Wschodniego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, lokalnych władz samorządowych z Wójtem Gminy Andrespol Dariuszem Kubusem na czele, Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939 r." na czele z Prezesem Jarosławem Olbrychowskim, służb mundurowych w tym policji, wojska, zawodowych i ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, placówek edukacyjnych w tym Społecznej Akademii Nauk w Łodzi i Politechniki Łódzkiej przedstawicielami Duchowieństwa, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz uczniów klas 2 i 3 gimnazjum im. J.Karskiego w Wiśniowej Górze.

    W trakcie uroczystości zaprezentowano sztandar szkoły na drzewcu, którego przybito pamiątkowe gwoździe.

    Następnie przedstawiciele służb mundurowych, w obecności zgromadzonych podpisali porozumienia o nawiązaniu współpracy ze szkołą. Komendę Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego reprezentował Komendant insp. Krzysztof Dąbrowski zaś Liceum Ogólnokształcące im. Jan Karskiego w Wiśniowej Górze Dyrektor Dorota Salska. Celem porozumienia jest nawiązanie współpracy i objęcie patronatem Klasy Mundurowej w Liceum Ogólnokształcacym im. Jana Karskiego w Wisniowej Górze przez Komendę Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego.  

W myśl zawartego porozumienia o współpracy w realizacji programu nauczania w klasach mundurowych, strony zakładają stworzenie dla młodzieży warunków kształcenia, które w sposób profesjonalny pozwolą przyswoić wiedzę na temat specyfiki służby w mundurze oraz przygotują uczniów do przyszłych egzaminów kwalifikacyjnych do służby w Policji.

W ramach patronatu, delegowani przedstawiciele KPP Łódź-Wschód będą między innymi udzielali pomocy dydaktycznej w realizacji programu edukacji policyjnej, rozwijali i popularyzowali zainteresowania uczniów, związanych z zawodem Policjanta, organizowali z uczniami spotkania, których celem będzie podnoszenie prawnej i społecznej świadomości odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa publicznego, a co za tym idzie zainteresowanie młodzieży służbą w Policji.

   Już dzisiaj trzymamy kciuki za wszystkich licealistów z LO w Wiśniowej Górze i mamy nadzieję, że większość z nich zwiąże swoją przyszłość własnie z policyjnym mundurem.   

Na koniec uroczystości wszyscy honorowi goście dokonali pamiątkowych wpisów w szkolnej kronice.

Poniżej prezentujemy Państwu obszerną fotorelację z tego wydarzenia.

 

Powrót na górę strony