Informacje

Niebieski Bieg Niepodległościowy o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

Do uczestnictwa w zawodach zapraszamy funkcjonariuszy i pracowników Policji, przedstawicieli służb mundurowych województwa łódzkiego i władz rządowych, samorządowych województwa łódzkiego oraz drużynę duchownych z Łodzi. Zawody odbędą się 3 listopada 2018 r. - start biegu o godz. 12.00. Prawo startu mają osoby, które do 15 października 2018 roku zgłoszą swój akces do Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi. Każdy z uczestników podczas weryfikacji w biurze zawodów zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości.

REGULAMIN

2. Niebieskiego Biegu Niepodległościowego
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

Łódź, 3 listopada 2018 r.

 

 

I. CEL ZAWODÓW

Podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej.
Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej.
Integracja środowiska służb mundurowych oraz zaprzyjaźnionych instytucji.

 

II. ORGANIZATOR

Organizatorem zawodów jest Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi  przy współudziale Związków Zawodowych  NSZZP w Łodzi.

 

 

III. TERMIN, MIEJSCE I TRASA

Zawody odbędą się w dniu 3 listopada 2018 r. - start biegu o godz. 12.00

Biuro zawodów, start i meta znajdują się w tym samym miejscu, na terenie Lasu Łagiewnickiego przy ulicy Wycieczkowej 86 w Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym
w Łodzi.

Konkurencja sportowa – bieg indywidualny ze startu wspólnego na dystansie 10 km drogami leśnymi (2 pętle po 5 km).

 

 

IV. UCZESTNICTWO

W zawodach uczestniczą funkcjonariusze i pracownicy Policji,  przedstawiciele służb mundurowych województwa łódzkiego i władz rządowych, samorządowych  województwa łódzkiego oraz drużyna duchownych z Łodzi.
Obowiązuje łączny limit zawodników – 250 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia tego limitu.
Prawo startu mają osoby, które do dnia 15 października 2018 roku zgłoszą swój akces do Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi.
Każdy z uczestników podczas weryfikacji w biurze zawodów zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości.

V. ZGŁOSZENIA

Organizator wprowadza opłatę startową w wysokości 50 zł od zawodnika płatne do dnia
15 października br. w Wydziale Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Organizator nie przewiduje możliwości zgłoszenia do udziału w zawodach po wyznaczonym
w terminie.

 

VI. KLASYFIKACJA

Indywidualna kobiet .
Indywidualna mężczyzn.
Drużynowa - suma najlepszych wyników uzyskanych przez co najmniej 5 zawodników z danej jednostki/instytucji.

 

VII. NAGRODY

Trzej najlepsi zawodnicy z każdej kategorii indywidualnej otrzymują pamiątkowe puchary
i dyplomy oraz nagrody.
Najlepsza  drużyna otrzymuje pamiątkowy puchar i dyplom.
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg na mecie otrzymają pamiątkowy medal.
Każdy zawodnik biegu otrzymuje w pakiecie startowym: m.in. koszulkę techniczną, numer startowy, agrafki, upominki i 

gadżety.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Biuro zawodów będzie czynne w dniu 3 listopada 2018 r. od godz.9.30 – 11.30 na terenie odbywających się zawodów (niebieski namiot), gdzie będzie weryfikacja zawodników
i wydawanie numerów startowych wraz z chipami zwrotnymi. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym. Każdy z uczestników otrzyma numer startowy z chipem, który należy prawidłowo zamocować  agrafkami z przodu na koszulce. Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas brutto.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu numeru startowego
w czasie biegu.
Obowiązuje limit czasu – 1,5 godz. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety
w wyznaczonym czasie zobowiązani są do przerwania biegu.
Zawodnicy zobowiązani są do biegu tylko wytyczona trasą przez Organizatora. Zawodnik, który skróci trasę zostanie zdyskwalifikowany.
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na robienie im zdjęć i wykorzystanie wizerunku celem promocji imprezy sportowej.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Na miejscu biegu zabrania się wnoszenia przez zawodników i osób towarzyszących środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydolność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji przed i podczas biegu.
Każdy zawodnik w swoim zgłoszeniu zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w biegu i wyrażających zgodę na udział w nim na własną odpowiedzialność – oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu.
Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów
z numerem startowym.
Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne.
Każdy zawodnik posiada własny sprzęt sportowy – obuwie i ubiór do biegów terenowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za ewentualne urazy zawodników
i zniszczenia sprzętu sportowego oraz za rzeczy zagubione.
Udział w zawodach jest w czasie wolnym od służby. Uczestnik zawodów we własnym zakresie dokonuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i trasy biegu.
Uczestnicy nie mogą zmieniać trasy biegu oraz zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu.
Udział w biegu zawodnika oznacza akceptację Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w Regulaminie i jego interpretacji. 

Szczegółowych informacji dotyczących biegu udziela: Wydział Komunikacji Społecznej KWP
w Łodzi tel. 42 665 -29 -32.

 

 

 

 

PROGRAM

2. Niebieskiego Biegu Niepodległościowego
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

3 listopada 2018 r.

 

9.30 -  11.30 - przyjazd i weryfikacja zawodników w biurze zawodów, przyznanie numerów startowych. 

12.00 – uroczyste otwarcie zawodów.
12.10 -  start biegu.
Ok. 13.30 - oficjalne ogłoszenie wyników, ceremonia dekoracji zwycięzców w klasyfikacjach indywidualnych i drużynowej, zdjęcia pamiątkowe oraz zamknięcie zawodów.

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………                                                  ……………………………          (imię i nazwisko)                                                                                                   (data)

 

 

………………………………

     (Wydział/Jednostka/Instytucja)

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Oświadczam:

że, zapoznałam/em się z Regulaminem zawodów sportowych pn. 2. Niebieski Bieg Niepodległości o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

 

o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w biegu i wyrażam zgodę na udział
w nim na własną odpowiedzialność

 

 

 

ROZMIAR KOSZULKI: ………………………

 

 

 

………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony