Informacje

Zostań jednym z nas!

Przypominamy, że cały czas można składać dokument do służby w Policji. Szukamy przede wszystkim osób cechujących się odpornością na stres, wysportowanych, a także ambitnych, które chcą się realizować i rozwijać. Pożądanym od kandydatów jest także chęć niesienia pomocy i służby dla społeczeństwa. W roku 2019 zaplanowano przyjęcia w następujących terminach: 7 marca 2019r., 21 maja 2019r., 16 lipca 2019r., 12 września 2019r., 7 listopada 2019r., 30 grudnia 2019r.Warto zaznaczyć, że nabór w naszym garnizonie prowadzimy do wszystkich jednostek Policji na terenie województwa łódzkiego!

CO OFERUJEMY?

stabilne zatrudnienie
możliwość awansu
możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych
możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleń
możliwość studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
uzyskanie uprawnień emerytalnych po 25 latach służby
oferujemy stanowiska w różnych pionach o profilu zgodnym z zainteresowaniami oraz predyspozycjami kandydatów m.in.:

- policjant pełniący służbę w patrolu konnym;

- przewodnik psa służbowego;

- detektyw;

- policjant w służbie antyterrorystycznej;

- ratownik medyczny;

- policjant w patrolu motocyklowym;

- dyżurny;

- policjant zajmujący się walką z cyberprzestępczością;

- instruktor techniki i taktyki interwencji;

- policjant do spraw przestępczości nieletnich;

- policjant do spraw przestępczości gospodarczej i korupcji;

- policjant do spraw przestępczości samochodowej;

- rzecznik prasowy;

- pilot;

- policjant wydziału ruchu drogowego;

- instruktor strzelań policyjnych;

- policjant służby prewencji;

- policjant Oddziału Prewencji Policji;

- technik kryminalistyki;

- policjant sekcji wodnej.

 

 

 

Kandydat ubiegający się do służby w Policji powinien:

-posiadać obywatelstwo polskie,

-posiadać nieposzlakowaną opinię,

- być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-korzystać z pełni praw publicznych,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnejdyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

 

Poniżej przedstawiamy dodatkowe atuty, za które można uzyskać cenne punkty w procedurze naboru:

 

Preferencje z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata:

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie przydatnym do służby w Policji: prawa, administracji, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego

8 pkt

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w innym zakresie niż wymieniony w lp.1

6 pkt

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

4 pkt

Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania)

4 pkt

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydata:

Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego

4 pkt

Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4 pkt

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej

2 pkt

Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”

2 pkt

 

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ????

1. pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,

2. wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B - do pobrania w KWP/KMP/KPP lub na stronie: 

http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html

3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

4. kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

5. książeczka wojskowa (z pieczątką o przeniesieniu do rezerwy).

            Dodatkowo, na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi prowadzi procedurę rekrutacyjną w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe.

Warunkiem przystąpienia do ww. procedury jest złożenie wskazanych wyżej dokumentów uzupełnionych o:

- kopię świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego (oryginał należy dostarczyć do wglądu w momencie składania  dokumentów rekrutacyjnych),

- kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

• na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi lodzka.policja.gov.pl

http://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic/811,Rekrutacja.html

• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji w Warszawie:

http://praca.policja.pl/portal/pwp/746/38752/Dokumenty_do_pobrania.html

• pod numerami tel. (42) 665–13–69; (42) 665–13–65, (42) 665-30-16.

DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA SKŁADAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH 9.00-15.00 W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI (W  KOMÓRCE DS. DOBORU  DO  SŁUŻBY)  Z ZASTRZEŻENIEM,  ŻE  W DNIACH 24 GRUDNIA (WIGILIA) ORAZ                              31  GRUDNIA  (SYLWESTER)  DOKUMENTY  NIE  SĄ PRZYJMOWANE.

DOKUMENTY MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ SKŁADANE W KOMENDACH POWIATOWYCH / MIEJSKICH POLICJI WOJ.  ŁÓDZKIEGO (W KOMÓRKACH KADROWYCH).

 

 Niżej do pobrania kwestionariusz osobowy kandydata do służby oraz ulotka ułatwiająca procedurę naboru opisana w 10 krokach.

 

Zostań jednym z Nas!

Pliki do pobrania

  • 67.03 KB
Powrót na górę strony