Informacje

Nie ma zgody na przemoc w rodzinie – przerwij milczenie!

Koluszkowscy policjanci od ponad roku współpracują z przedstawicielkami Stowarzyszenia ,,Okiem Kobiety” które funkcjonuje na terenie miasta i gminy Koluszki. Wspólne działania mają na celu zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy a przede wszystkim nagłośnienie, iż w sytuacjach zagrożenia bądź szukania pomocy są osoby, punkty w których zawsze ktoś czeka na spotkanie i telefon od osoby dotkniętej przemocą.

Przemoc w rodzinie to temat bardzo trudny, ale niestety wciąż aktualny. Dlatego koluszkowscy policjanci wspólnie ze Stowarzyszeniem ,,Okiem Kobiety” współpracują na rzecz ofiar dotkniętych przemocą. Działania te mają na celu przede wszystkim zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy, a także okazanie wsparcia oraz pomocy osobom dotkniętym przestępstwem. W działającym punkcie wsparcia w Koluszkach przy ulicy Budowlanych 4a w każdy pierwszy czwartek miesiąca dyżuruje policjantka, która służy wsparciem, pomocą i radą. Dyżury te odbywają się w spokojnym i ustronnym miejscu co gwarantuje osobom szukającym wsparcia anonimowość. Całodobowo można również dzwonić na numer 534 321 456.
Celem przyjętego rozwiązania jest szybkie izolowanie osoby stosującej przemoc w rodzinie, w sytuacjach, gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie dotkniętej przemocą, dla której najbardziej istotne w sytuacji zagrożenia jest możliwie szybkie i sprawne odseparowanie jej od osoby stosującej przemoc, ale w taki sposób by osoba dotknięta przemocą w rodzinie nie musiała opuszczać mieszkania.
Policjanci apelują! Jeżeli jesteś ofiarą przemocy, pozwól sobie pomóc. Zwróć się o pomoc do Policji i ośrodków wsparcia. Gdy jesteś świadkiem przemocy zareaguj – nie bądź obojętny. Każdy sygnał i odpowiednie wsparcie może zmienić nasze życie. PRZERWIJ MILCZENIE I DAJ SOBIE POMÓC!
Przypominamy! Dzięki ustawie antyprzemocowej funkcjonariusze mają większe możliwości dzięki którym sprawcy przemocy domowej mogą być  natychmiast izolowani od swych ofiar. W przypadku kiedy sprawca przemocy twierdzi, że nie ma gdzie iść policjant wskazuje zawsze placówki zapewniające miejsca noclegowe, na przykład schronisko dla bezdomnych. Wobec sprawcy przemocy policjant może również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Co najważniejsze, taki nakaz lub zakaz ma natychmiastową skuteczność, a stosować można je również łącznie. Funkcjonariusz ma prawo je wykorzystać zarówno w przypadku skierowania go bezpośrednio na interwencję do osoby stosującej przemoc domową, jak i w sytuacji, gdy pozyska informacje o niepokojących zdarzeniach od jej ofiary. Dodany w kodeksie wykroczeń artykuł 66b stanowi, że za niezastosowanie się do wydanego zakazu lub nakazu grozi nałożeniem grzywny, karą aresztu lub ograniczeniem wolności. Co istotne, nałożony nakaz eksmisji lub zakaz zbliżania się obowiązuje przez 14 dni. Przedłużyć go może jednak sąd, do którego z wnioskiem powinien się zwrócić pokrzywdzony. Postępowanie w tej sprawie będzie przeprowadzane w trybie przyspieszonym. Orzeczenie zostanie wydane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Policja jest też zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do tych sankcji. Jeśli złamie zakaz, funkcjonariusze mogą zastosować środki przymusu, by wyegzekwować nałożone zobowiązanie. Poza tym sprawca przemocy naraża się na zastosowanie aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Te same zasady dotyczą egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania. Dodatkowo w określonych przez ustawę sprawach pisma procesowe mogą być doręczane nie tylko przez pocztę, ale również za pośrednictwem policji. W pewnych przypadkach sąd ma trzy dni na rozpatrzenie wniosku ofiary przemocy, natomiast całą sprawę  musi rozpoznać w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Poza tym osoby domagające się zastosowania takich środków wobec sprawy przemocy są zwolnione z kosztów sądowych. Ofiary mogą  też uzyskać pomoc psychologiczną lub wsparcie i leczenie w zakresie uzależnień, które są główną przyczyną przemocy domowej.

mł. asp. Aneta Kotynia

 

  • Dwie policjantki w mundurach siedzą przy stoliku, przed nimi siedzi kobieta o blond włosach.
    Foto: M. Jasińska
  • Dwie policjantki w mundurach siedzą przy stoliku, przed nimi siedzi kobieta o blond włosach.
    Foto: M. Jasińska
Powrót na górę strony