Gmina Andrespol - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Gmina Andrespol

Gmina Andrespol

Wykaz Dzielnicowych na terenie Gminy Andrespol:

 

 R E J O N  I

p.o sierż.  Artur Niźnikowski – PP Andrespol ( tel. 42-213-20-07, tel.kom. 516 433 956) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.andrespol1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl


Obejmuje miejscowości:


Andrespol,Bedoń Przykościelny, Bedoń Nowy, Bedoń Wieś, Janówka

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I

na okres od   01.08.2017 r.   do 31.01.2018 r.

 

1.  Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

 1. Pojazdy, które nieprawidłowo parkują i utrudniają ruch w rejonie targowiska w Andrespolu

 2. Wyeliminowanie kierujących pojazdami po spożyciu alkoholu

   

  (zwięzły opis głównego zagrożenia /problemu/ wraz ze wskazaniem miejsca /miejsc/ i czasu jego występowania w rejonie oraz zidentyfikowanych przyczyn oraz skutków. Należy wskazać główne zidentyfikowane zagrożenia, wymagające podjęcia długoterminowych czynności, wymagających oddziaływania długookresowego, wykraczającego poza zakres rutynowych czynności, wraz ze źródłami informacji stanowiącymi podstawę diagnozy, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań społecznych. W razie potrzeby dopuszcza się wskazanie więcej niż jednego zagrożenia, dzielnicowy jednak musi mieć możliwość ich równoległej realizacji na właściwym poziomie)

   

  2.  Zakładany cel do osiągnięcia.

 3. Poprawa bezpieczeństwa w rejonie targowiska

 4. Wyeliminowanie nietrzeźwych kierujących

   

  (należy wskazać postawiony do osiągnięcia cel wraz ze sposobem jego realizacji. Ocena może mieć charakter zamknięty: zrealizowano/nie zrealizowano, jakościowy lub ilościowy np. spadek/wzrost określonej liczby, %)

   

  3.  Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 5. Kontrole prewencyjne pojazdów naruszających przepisy prawidłowego parkowania

 6. Kontrole drogowe w ramach kampanii informacyjnej- kierowca i alkohol, w trakcie kontroli przekazanie kierującemu ulotki

   

  (należy wskazać głównie zadania realizowane przez dzielnicowego i podmioty pozapolicyjne np. skierowanie wystąpienia, zorganizowanie spotkania/kampanii informacyjnej itp., bezwzględne reagowanie na określone zachowania np. wykroczenia)

   

  4.  Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 7. WRD KPP płw – częstsze kontrole parkowania w rejonie targowiska

 8. Komisja ds rozwiązywania problemów alkoholowych

   

  (należy wskazać w przypadku gdy dla osiągnięcia zakładanego celu niezbędna jest współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi)

  5.  Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 9. W trakcie spotkań informowanie mieszkańców o zwiększonej ilości kontroli prawidłowego parkowania w rejonie targowiska, zamieszczenie na stronie internetowej inf dot. przeprowadzonej kampanii orazw prasie lokalnej.

 

R E J O N  II

asp.sztab. Tomasz Bojanowski – PP Andrespol ( tel. 42-213-20-07,tel.kom. 516 433 931) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.andrespol2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl


Obejmuje miejscowości:


 Justynów, Kraszew, Stróza, Wiśniowa Góra

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II

na okres od   01.08.2017 r.   do 31.01.2018 r.

 

1.  Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

 1. Pojazdy poruszające się z nadmierną prędkością – ul. Tuszyńska w Wiśniowej Górze

 2. Wyeliminowanie spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych ustawowo – rejony placówek handlowych

   

  (zwięzły opis głównego zagrożenia /problemu/ wraz ze wskazaniem miejsca /miejsc/ i czasu jego występowania w rejonie oraz zidentyfikowanych przyczyn oraz skutków. Należy wskazać główne zidentyfikowane zagrożenia, wymagające podjęcia długoterminowych czynności, wymagających oddziaływania długookresowego, wykraczającego poza zakres rutynowych czynności, wraz ze źródłami informacji stanowiącymi podstawę diagnozy, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań społecznych. W razie potrzeby dopuszcza się wskazanie więcej niż jednego zagrożenia, dzielnicowy jednak musi mieć możliwość ich równoległej realizacji na właściwym poziomie)

   

  2.  Zakładany cel do osiągnięcia.

 3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych

 4. Wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach zabronionych

   

  (należy wskazać postawiony do osiągnięcia cel wraz ze sposobem jego realizacji. Ocena może mieć charakter zamknięty: zrealizowano/nie zrealizowano, jakościowy lub ilościowy np. spadek/wzrost określonej liczby, %)

   

  3.  Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 5. Kontrole prewencyjne pojazdów naruszających przepisy

 6. Częste kontrole rejonów sklepów i miejsc wskazanych w KMBZ

   

  (należy wskazać głównie zadania realizowane przez dzielnicowego i podmioty pozapolicyjne np. skierowanie wystąpienia, zorganizowanie spotkania/kampanii informacyjnej itp., bezwzględne reagowanie na określone zachowania np. wykroczenia)

   

  4.  Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 7. WRD KPP płw – częstsze kontrole prędkości na terenie Gminy

 8. WP KPP płw – częstsze kontrole wskazanych miejsc spożywania alkoholu

  (należy wskazać w przypadku gdy dla osiągnięcia zakładanego celu niezbędna jest współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi)

  5.  Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 9. Spotkania z właścicielami i pracownikami sklepów, spotkania z mieszkaniami i pogadanki na temat bezpieczeństwa na drogach i skutkach nieprzestrzegania przepisów

   

  (np. informowanie podczas realizacji zadań, podczas spotkań, zamieszczanie na stronie internetowej, prasie lokalnej itp.)

   

 

 

 • DZIELNICOWI Z GMINY ANDRESPOL

 • Dzielnicowy rewiru II gm. Andrespol - asp.sztab. Tomasz Bojanowski