Gmina Andrespol

Gmina Andrespol

Wykaz Dzielnicowych na terenie Gminy Andrespol:

 

 R E J O N  X

mł. asp. Monika Ferdzyn - Koprowska – PP Andrespol (tel.47 842 10 95 , tel.kom. 516 433 956) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.andrespol1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112


Obejmuje miejscowości:


Andrespol,Bedoń Przykościelny, Bedoń Nowy, Bedoń Wieś, Janówka

 
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.08.2022  do  31.01.2023 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu służbowego nr X obejmującego m.Andrespol, Bedoń Przykościelny, Bedoń Wieś, Nowy Bedoń oraz Janówka po przeanalizowaniu zgłoszeń od mieszkańców oraz sołtysa Bedonia Przykościelnego działania priorytetowe we wskazanym rejonie ukierunkowane będą na podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie problemu wałęsających się się psów, wynikających często z  niezachowywania odpowiednich środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez ich właścicieli w miejscowości Bedoń Przykościelny, szczególnie w rejonie ulicy Głównej. W dniu 07 lipca otrzymano wiadomości drogą mailową z Urzędu Gminy wynika, iż w ostatnim czasie do urzędu wpłynęła skarga od mieszkańca  dotyczące biegających luzem po drodze psów na ul.Głównej, często atakujących przechodniów. Prawdopodobną przyczyną występowania zagrożenia jest lekkomyślność jak i brak wiedzy właścicieli bądź bagatelizowanie obowiązujących przepisów art.77 Kodeku Wykroczeń, jak rónież brak umiejętnego reagowania na napotkane zagrożenie. Skutkiem powyższego zagrożenia jest niskie poczucie bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców oraz realne ryzyko zaatakowanie postronnych osób przez biegające psy.

Zakładany cel do osiągnięcia:

 • Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej przepisów w zakresie wymaganych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt na skutek prowadzonych działań profilaktycznych.
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców dzięki przekazanych na spotkaniach profilaktycznych na temat umiejętnego reagowania na zagrożenie.
 •  Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na zrealizowanych działań profilaktycznych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu:
 •  odpowiedzialności i przepisów z artykułu 77 kw dla lokalnych mieszkańców,
 • odpowiedzialności prawnej i finansowej za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

 • przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem, w celu poinformowania o wdrożeniu planu działania priorytetowego, wymiany informacji i wypracowania zakresu i form współpracy, w tym także aktywizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa - przez cały okres funkcjonowania Planu
 • rozmowy z mieszkańcami w trakcie pełnienia obchodu -przez cały okres funkcjonowania Planu
 • systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego, w tym
  w szczególności – oddziaływanie prewencyjne, represyjne wobec osób naruszających swoim zachowaniem przepisy prawa - przez cały okres funkcjonowania Planu,

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 

 •   Urząd Gminy Andrespol- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt z placówkami  zajmującymi się odławianiem bezpańskich zwierząt

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej KPP w Koluszkach. Ponadto zostanie przekazana mieszkańcom w trakcie indywidualnych rozmów oraz spotkań z lokalną społecznością.

R E J O N  XI

mł. asp. Grzegorz Woźny – PP Andrespol (tel. 47 842 10 96, tel.kom. 516 433 931) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.andrespol2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112


Obejmuje miejscowości:


Justynów, Kraszew, Stróza, Wiśniowa Góra, Zielona Góra

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II na okres od 01.08.2022  do  31.01.2023 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

 1. Nie zachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu psów podczas spacerów w miejscowości Justynów, ul. Bukowa oraz ulice przyległe
 2. Puszczanie luzem psów w kompleksie leśnym przy ul. Bukowej w Justynowie gówien psów

Powyższe zagrożenia zdiagnozowano na podstawie powtarzających się indywidualnych zgłoszeń lokalnych mieszkańców Justynowa.

Zakładany cel do osiągnięcia:

 1. Zmniejszenie/ wyeliminowanie przypadków atakowania przez spacerujące psy przechodniów,
 2. edukacja/ uświadomienie mieszkanców, iż puszczanie luzem psa do lasu jest wykroczeniem
 3. spadek zgłoszeń o wymienionym charakterze

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

 1. Częste, systematyczne kontrole rejonu ulicy Bukowej w Justynowie- oddziaływanie prewencyjne lub represyjne wobec osób naruszających nagminnie przedmiotowe przepisy
 2. Przeprowadzanie rozmów instruktarzowych z napotkanymi mieszkańcami
 3. skierowanie prośby do Kierownika PP Andrespol, o kierowanie patrolu, celem wykrywania i reagowania na wykroczenia z art. 77 KW oraz 166 KW.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 

 1. Nadleśnioctwo Brzeziny- współpraca w zakresie zgłoszeń dotyczących puszczania psów luzem w kompleksie leśnym
 2. Szkoła Podstawowa w Justynowie- edukacja/ uświadamianie młodych właścicieli psów o obowiązujących przepisach dot. ich wyprowadzania
 3. Urząd Gminy Andrespol- rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji o realizowanym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego, udział w działaniach o charakterze informacyjnym

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

 1. Informowanie podczas obchodu o planie działania priorytetowego w trakcie indywidualnych spotkań oraz cykliczznych kontroli wskazanego rejonu, spotkania edukacyjne w placówkach oświatowych, informacja na stronie internetowej KPP płw w Koluszkach.
 • DZIELNICOWI Z GMINY ANDRESPOL

 • Dzielnicowy rejonu X PP Andrespol
Powrót na górę strony