Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego:

 Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

   1) pisemnie, na adres:

   Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

   ul. 11-go Listopada 62F

   95-040 Koluszki

 

   2) za pomocą faxu, pod numerem:

  47 8421 210

  47 8421 209

  

   3) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:

   komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl 

 

   4) za pośrednictwem platformy e-PUAP:

   www.epuap.gov.pl

   

   5) ustnie do protokołu - w każdy dzień roboczy w godz. 08:00 - 16:00.

 

                                                    SKARGI NIE MOŻNA ZŁÓŻYĆ TELEFONICZNIE.

  

   Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego lub jego zastępca (albo wyznaczona osoba) w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorek w godz. 15:00 - 17:00, w siedzibie komendy w Koluszkach, ul. 11 Listopada 62f. W przypadku, gdy wtorek jest dniem świątecznym lub wolnym od pracy, przyjęcia interesantów odbywają się w pierwszym roboczym dniu przypadającym po tym dniu.

   Osoby zainteresowane rozmową proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia konkretnej godziny spotkania i określenia tematu rozmowy

   tel. 47 842 12 13 w dni robocze w godz. 08:00 - 16:00

   lub 47 842 12 11 czynny całą dobę.

 Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań, przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy przez policjantów i pracowników Policji.

 Natomiast wniosek może dotyczyć ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatyw zmierzających do lepszego zaspokajania potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

 O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie tytuł nadany przez autora. Postępowanie w sprawie skargi lub wniosku rozpoczyna się z dniem złożenia, przyjęcia lub otrzymania skargi (wniosku).

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Skargi można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: ,,w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego".

 

 

Przepisy:

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego realizowana jest w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego zawarte w :

     1) Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku;

     2) Dziale VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

     3) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

Ważne:  

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.

Jednak

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta, może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek
policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  

 

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700


Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00


Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00


Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Powrót na górę strony