Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego:

Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego:

  • pisemnie, na adres: Komenda Powiatowa Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego ulica 11 Listopada 62 F, 95-040 Koluszki.
  • za pomocą faxu, pod numerem: 47 842 12 10.
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
  • za pośrednictwem platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl
  • ustnie do protokołu w każdy dzień roboczy w godzinach 7:30 - 15:30.

SKARGI NIE MOŻNA ZŁÓŻYĆ TELEFONICZNIE.

Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego lub jego zastępca (albo wyznaczona osoba) w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 15:00 - 17:00. W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada 62 F. W przypadku, gdy wtorek jest dniem świątecznym lub wolnym od pracy, przyjęcia interesantów odbywają się w pierwszym roboczym dniu przypadającym po tym dniu.
Osoby zainteresowane rozmową proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia konkretnej godziny spotkania i określenia tematu rozmowy pod numerem telefonu tel:47 842 12 13 w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30 lub 47 842 12 11 czynny całą dobę.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań, przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy przez policjantów i pracowników Policji. Natomiast wniosek może dotyczyć ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatyw zmierzających do lepszego zaspokajania potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych. O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie tytuł nadany przez autora. Postępowanie w sprawie skargi lub wniosku rozpoczyna się z dniem złożenia, przyjęcia lub otrzymania skargi (wniosku). Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Skargi można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby niekoniecznie policjanta, może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.
Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek
Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich:
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ulica Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat tel:(+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ulica Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ulica Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (tel:+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon tel:(+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Powrót na górę strony