Informacje

Piłeś - nie jedź !!!

Jeśli spożywałeś alkohol, nie decyduj się na kierowanie jakimkolwiek pojazdem. Jeśli nie masz pewności co do stanu swojej trzeźwości a chcesz wsiąść za kierownicę pojazdu, przyjdź lub przyjedź środkami komunikacji miejskiej do najbliższej jednostki policji, gdzie nie ponosząc żadnych opłat zbadasz swoją trzeźwość na profesjonalnym i homologowanym urządzeniu. Wiele urządzeń sprzedawanych na polskim rynku nie posiada żadnych atestów a wskazywane przez nie pomiary są błędne. Niejednokrotnie skutki jazdy pod wpływem alkoholu są tragiczne w skutkach - ktoś traci życie ...

Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 § 2. (uchylony).

§ 3. (uchylony).

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  • skutki jazdy pod wpływem alkoholu
Powrót na górę strony