Gmina Andrespol

Gmina Andrespol

Wykaz Dzielnicowych na terenie Gminy Andrespol:

 

 R E J O N  X

mł. asp. Monika Ferdzyn - Koprowska – PP Andrespol (tel.47 842 10 95 , tel.kom. 516 433 956) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.andrespol1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112


Obejmuje miejscowości:


Andrespol,Bedoń Przykościelny, Bedoń Nowy, Bedoń Wieś, Janówka

 
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.02.2023  do  31.07.2023 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu służbowego nr X obejmującego m.Andrespol, Bedoń Przykościelny, Bedoń Wieś, Nowy Bedoń oraz Janówka po przeanalizowaniu zgłoszeń od mieszkańców oraz sołtysa Bedonia Przykościelnego działania priorytetowe we wskazanym rejonie ukierunkowane będą na podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie problemu wałęsających się się psów, wynikających często z  niezachowywania odpowiednich środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez ich właścicieli. Skutkiem powyższego zagrożenia jest niskie poczucie bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców oraz realne ryzyko zaatakowanie postronnych osób przez biegające psy.

Zakładany cel do osiągnięcia:

 • Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej przepisów w zakresie wymaganych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt na skutek prowadzonych działań profilaktycznych.
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców dzięki przekazanych na spotkaniach profilaktycznych na temat umiejętnego reagowania na zagrożenie.
 •  Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na zrealizowanych działań profilaktycznych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu:
 •  odpowiedzialności i przepisów z artykułu 77 kw dla lokalnych mieszkańców,
 • odpowiedzialności prawnej i finansowej za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

 • przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem, w celu poinformowania o wdrożeniu planu działania priorytetowego, wymiany informacji i wypracowania zakresu i form współpracy, w tym także aktywizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa - przez cały okres funkcjonowania Planu
 • rozmowy z mieszkańcami w trakcie pełnienia obchodu -przez cały okres funkcjonowania Planu
 • systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego, w tym
  w szczególności – oddziaływanie prewencyjne, represyjne wobec osób naruszających swoim zachowaniem przepisy prawa - przez cały okres funkcjonowania Planu,

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 

 •   Urząd Gminy Andrespol- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt z placówkami  zajmującymi się odławianiem bezpańskich zwierząt

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej KPP w Koluszkach. Ponadto zostanie przekazana mieszkańcom w trakcie indywidualnych rozmów oraz spotkań z lokalną społecznością.

R E J O N  XI

mł. asp. Grzegorz Woźny – PP Andrespol (tel. 47 842 10 96, tel.kom. 516 433 931) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.andrespol2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112


Obejmuje miejscowości:


Justynów, Kraszew, Stróza, Wiśniowa Góra, Zielona Góra

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II na okres od 01.02.2023  do  31.07.2023 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

 1. Weliminowanie nieprawidłowego parkowania w miejscowości Wiśniowa Góra rejon szkoły podstawowej
 2. Dochodzi do niestosowania się przez kierujących oraz pieszych do sygnalizacji świetlnej znajdującej się w rejonie szkoły podstawowej

Zakładany cel do osiągnięcia:

 1. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczególnie w rejonie szkoły oraz wspieranie aktywnej mobilności wśród pieszych w szczególności poprawa bezpieczeństwa najmłodszych
 2. Zmniejszenie i wyeliminowanie przypadków nieprawidłowego parkowania w obrębie budynku szkoły, szczególnie zajmowania obszaru przystanku autobusowego.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

 1. Systematyczne kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego i funkcjonariuszy posterunku w Andrespolu
 2. Zadaniowanie funkcjonariuszy WRD KPP w Koluszkach do częstszych kontroli w rejonie szkoły celem poprawy bezpieczeństwa i reagowania na wykroczenia w ruchu drogowym
 3. Zobligowanie dyrekcji szkoły do informowania rodziców uczniów o prawidłowym parkowaniu w obrębie szkoły
 4. Rozmowy z mieszkańcami w trakcie pełnienia obchodu.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 1. WRD KPP w Koluszkach
 2. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

 1. Informowanie podczas obchodu o planie działania priorytetowego w trakcie indywidualnych spotkań oraz rozmów z mieszkańcami, informacja na stronie internetowej KPP płw w Koluszkach.
 • DZIELNICOWI Z GMINY ANDRESPOL

 • Dzielnicowy rejonu X PP Andrespol
Powrót na górę strony