Informacje

Konferencja finałowa programu MSWiA ,,Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka w Koluszkach

9 stycznia 2017 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach odbyła się konferencja finałowa poświęcona podsumowaniu projektu realizowanego na terenie gminy Koluszki na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku, w ramach ,,Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”. Inicjatorami zrealizowanego projektu był Urząd Miejski w Koluszkach i Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

Geneza powstania projektu :

Program "Razem bezpieczniej" ma na celu łączenie działań Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych w zainteresowaniu, których leży poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego. Głównym celem realizowanego programu było realne zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprzez zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom, poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do niej oraz innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Przeprowadzona w dniu 9 stycznia br. konferencja, była odpowiednim momentem do tego by podsumować wynik wszystkich działań jakie udało się zrealizować w ramach programu na terenie gminy Koluszki w miesiącu listopadzie i grudniu 2016 roku.

Inicjatorami realizowanych w ramach programu założeń byli pracownicy Urzędu Miejskiego w Koluszkach i policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Projekt jaki powstał na potrzeby realizacji celu szczegółowego nr 2 ( Gmina Koluszki przeciwdziała i zapobiega zjawiskom patologii społecznej oraz chroni dzieci i młodzież ” programu ,,Razem Bezpieczniej” w gminie Koluszki, został wyłoniony spośród wielu innych przesłanych do Wojewody Łódzkiego. Wojewoda z kolei zgłosił przedmiotowy projekt do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dofinansowanie na 2016 rok.  

Projekt okazał się być na tyle dobrym, że na liście rankingowej 18 projektów wyłonionych z pośród kilkudziesięciu przesłanych przez wojewodów do MSWiA, zajął 2 miejsce i uzyskał najwyższe z możliwych dofinansowanie w wysokości 75 tyś. złotych. Zgodnie z założeniem programu kwota ta miała stanowić 70 % wartości przedstawionego do realizacji projektu. Pozostałe 30 %, zostało sfinansowane z budżetu Gminy Koluszki.

Konferencja :

Konferencja stanowiąca zwieńczenie wszystkich działań jakie zostały zrealizowane w ramach projektu odbyła się 9 stycznia 2016 roku na terenie Sali kinowej ,,Odeon” przy Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. Moderatorem konferencji była pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Małgorzata Szyszka-Nowak będąca jednocześnie pedagogiem szkolnym. W spotkaniu udział wzięli między innymi: Starszy Inspektor Wojewódzki z Oddziału Zarządzania Kryzysowego Wojewody Łódzkiego p. Izabela Sabiniewicz, Starosta Łódzki Wschodni p. Andrzej Opala, Burmistrz Koluszek p.Waldemar Chałat, Zastępca Burmistrza Koluszek  p. Krystyna Lewandowska,  Radni Rady Miejskiej w Koluszkach, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach bryg. Marek Duda, przedstawiciele Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach, Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach, dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych mieszczących się na terenie gminy Koluszki. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele podmiotów zewnętrznych i firm prywatnych, które niejednokrotnie bezinteresownie zaangażowały się w realizację poszczególnych zadań przewidzianych w ramach projektu. Na kilkusetosobowej widowni nie zabrakło również dzieci, młodzieży i rodziców, do których projekt był kierowany.

W konferencji udział wziął również Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw prewencji insp. Dariusz Walichnowski, Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztof Dąbrowski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego podinsp. Robert Buczkowski wraz z kierownictwem wydziałów i jednostek podległych KPP Łódź-Wschód.

Konferencja obfitowała w sprawozdania i relacje okraszone dokumentacją fotograficzną i filmową z poszczególnych przedsięwzięć, które przekazywane były w ,,telegraficznym skrócie” z uwagi na ich dużą liczbę.

 Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż mimo krótkiego czasu na realizację zadań przewidzianych w projekcie, (był to bowiem okres niespełna dwóch miesięcy), udało się go zrealizować w całości a w niektórych obszarach nawet znacznie przekroczyć przyjęte założenia, co z pewnością pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

Całość projektu nastawiona była na profilaktykę z zakresu zapobiegania patologiom społecznym i demoralizacją dzieci i młodzieży. W ramach projektu udało się między innymi zrealizować warsztaty teatralne i przegląd teatrów profilaktycznych, nagrać klipy i spoty o tematyce związanej z rozbudzaniem nowych pasji i zainteresowań oraz zapobieganiem demoralizacji spowodowanej zażywaniem narkotyków, dopalaczy czy spożywaniem alkoholu. Przeprowadzono różnego rodzaju zajęcia sportowe zarówno stacjonarne jak i terenowe dla dzieci, dorosłych oraz dla całych rodzin takie jak rozgrywki piłkarskie, rajdy rowerowe, zajęcia z ,,kijkami” itp.  propagujące zdrowy styl życia. Odbyły się również spotkania z rodzicami, szkolenia z zakresu cyberprzemocy, zapobiegania patologiom, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, debaty i konferencje mające na celu zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii do udziału w których udało się zaprosić światowej klasy specjalistów w swoich dziedzinach, konkursy na plakaty propagujące życie bez używek, zbiórki darów w ramach wolontariatów dla domów dziecka i osób potrzebujących oraz wiele innych akcji i przedsięwzięć, których celem było również rozbudzanie ciekawości poznawczej i stymulowanie intelektualne oraz społeczne młodego pokolenia.   

Niektóre z nich, które zostały przeprowadzone przez placówki oświatowe lub które przeprowadzono na ich terenie zostały opisane w załącznikach w formacie WORD, zamieszczonych na dole strony pod do galerią fotograficzną.

 

O niektórych działaniach prowadzonych przy bezpośrednim udziale koluszkowskich policjantów, informowaliśmy Państwa również na naszej stronie  tj:

(wciśnij by przejść do artykułu):

Edukacyjne spotkanie dla poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  

Debata propagująca ,,Życie bez dopalaczy"

Koluszkowscy policjanci realizują program MSWiA ,,Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka

Pomoc psychologiczna w przeciwdziałaniu przemocy i agresji w rodzinie, szkole oraz życiu codziennym

Z prezentami w domu dziecka

Sprzedawco – upewnij się komu sprzedajesz wyroby tytoniowe i alkoholowe !!!

Zachęcamy do zapoznania się z treścią w/w artykułów (skieruj kursor myszki na wybrany tytuł i wciśnij)

Konferencja była również doskonałą okazją do wręczenia właścicielom i sprzedawcom z punktów w których prowadzony jest obrót wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi specjalnych certyfikatów dla ,,Sklepu z wartościami”. Certyfikat otrzymały sklepy, które pozytywnie przeszły przez swego rodzaju test jakim był ,,kontrolowany zakup”. Szczegóły opisano w artykule do którego link zamieszczono powyżej pn. Sprzedawco – upewnij się komu sprzedajesz wyroby tytoniowe i alkoholowe.

Wręczenia certyfikatów dokonał Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw prewencji insp. Dariusz Wachnowski wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztofem Dąbrowskim, Starszym Inspektorem Wojewódzkim  Izabelą Sabiniewicz, Starostą Łódzkim Wschodnim Andrzejem Opala i Burmistrzem Koluszek Waldemarem Chałatem.

To samo zacne grono dokonało również wręczenia statuetek młodym osobom, które zajęły pierwsze miejsce w przeglądzie teatralnych przedstawień profilaktycznych oraz podziękowań dla wszystkich uczestników projektu za pomoc, zaangażowanie oraz bezinteresowność i własną inicjatywę w realizacji zadań w ramach Programu ,,Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.

 

Wszyscy uczestnicy konferencji mieli okazję również doświadczyć doznań artystycznych, które związane były z występami muzycznymi, śpiewaczymi i teatralnymi uczniów szkół z gminy Koluszki.

Na konferencji obecni byli również przedstawiciele lokalnych mediów i TVP 3 Łódź – Telewizja Polska S.A.

Całość działań prowadzonych w ramach projektu spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym. Wiele inicjatyw i pomysłów jakie zostały zrealizowane w ramach projektu, będzie kontynuowanych w sposób cykliczny, mimo jego zakończenia. Z pewnością część z nich na stałe wpisze się w kalendarium lokalnych wydarzeń kulturalnych i społecznych.

 

Policjanci z KPP Łódź-Wschód, na czele z Komendantem Powiatowym Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztofem Dąbrowskim składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom,  które w sposób bezpośredni lub pośredni były zaangażowane w realizacje założeń projektu, jaki powstał w ramach Programu ,,Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka w gminie Koluszki.

 

,,Razem można więcej – Razem bezpieczniej”

 

Zobacz również stronę :  http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

  • Galeria zdjęć z konferencji stanowiącej podsumawanie projektu realizowanego w ramach Praogramu MSWiA ,,Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka w gminie Koluszki

  • Załączniki dot. wydarzeń realizowanych w ramach Programu MSWiA ,,Razem bezpieczniej" na terenie szkół w gminie Koluszki

Powrót na górę strony