Gmina Rzgów

Gmina Rzgów

Data publikacji 09.08.2021

Wykaz Dzielnicowych na terenie Gminy Rzgów:
R E J O N  V
Zastępstwo pełni aspirant sztabowy Robert Górecki  – Komisariat Policji w Rzgowie (telefon: 47 842 13 00, komórkowy: 516 434 025), inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.
e-mail: dzielnicowy.rzgow1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Obejmuje miasto Rzgów z ulicami: Bema, Broniewskiego, Brzozowa, Buczka, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długa, Gliniana, Górna, Graniczna, Grodzisko, Guzewska, Kamienna, Kopernika, Reymonta, Rudzka, Rzemieślnicza, Słoneczna, Smugowa, Stadionowa, Stawowa, Sucharskiego, Szkolna, Świerczewskiego, Tuszyńska, Tylna, Ustronna, Wąska, Wąwozowa, Zachodnia, Zielona, Źródlana, Żeromskiego.
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego na okres od 01 sierpnia 2023 do 31 stycznia 2024 roku:
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: w rejonie służbowym miejscowości Rzgów znajduje się zabudowa jednorodzinna wz systemem ogrzewania centralnego, gdzie spalane są paliwa stałe. Zagrożenia oszustwami metodą na wnuczka, policjanta czy pracownika socjalnego. Ważne jest zapobieganie i eliminowanie czynników i okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstwa oszustwa a szczególnie chronienie przed tym procederem osoby starsze i samotne.
Zakładany cel do osiągnięcia: podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie mechanizmów dziuałania sprawców, wzrost poczucvia bezpieczeństwa na skutek przeprowadezanych działań profilaktycznych.
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań: organizowanie działań profilaktycznych i prwencyjnych z mieszkańcami, podjęcie współpracy z lokalnymi kołami i grupami skupiającymi emerytów i rencistów a także stowarzyszeniami działającymi w rejonie. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem Gminy.

R E J O N  VI
młodszy aspirant Przemysław Frankowski - Komisariat Policji w Rzgowie (telefon: 47 842 13 00, komórkowy: 516 434 033), inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.
e-mail: dzielnicowy.rzgow2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Obejmuje miejscowości: Starowa Góra, Gospodarz, Guzew, Czyżeminek, Prawda, Babichy, Gadka Stara.
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego na okres od 01 sierpnia 2023  do  31 stycznia 2024 roku:
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: w podległym rejonie służbowym znajduje się sklep spożywczy, plac zabaw dla dzieci oraz teren rzeczny i przystanek komunikacji miejskiej. Są to miejsca zagrożone demoralizacją oraz spożywaniem alkoholu w miejscach objętych zakazem spożywania a co za tym idzie aktami wandalizmu.
Zakładany cel do osiągnięcia: zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń a w szczególności zapobieganie demoralizacji osób nieletnich i utrzymaniu ładu i porządku w wyżej wymienionych miejscach.
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań: współpraca z właścicielem placówki handlowej, organizowanie zebrań ze społecznością lokalną, współpraca z zespołem do sporaw nieletnich tutejszej jednostki, zwiększone kontrole miejsc zagrożonych.

R E J O N  VII
aspirant sztabowy Robert Górecki – Komisariat Policji w Rzgowie (telefon: 47 842 13 00, komórkowy: 516 434 029), inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.
e-mail: dzielnicowy.rzgow3@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Obejmuje miejscowości: Konstantyna, Bronisin Dworski, Tadzin, Huta Wiskicka, Grodzisko, Kalino, Kalinko, Romanów
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego na okres od 01 sierpnia 2023  do 31 stycznia 2024 roku:
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: rejon obejmuje teren wiejski gminy Rzgów z sołectwami: Konstantyna, Bronisin Dworski, Tadzin, Huta Wiskicka, Grodzisko, Kalino, Kalinko, Romanów. Rejon ten posiada przede wszystkim zabudowę domków jednorodzinnych i gospodarstw rolnych oraz kompleksy leśne. Podczas obchodów, spotkań i interwencji mieszkańcy sołectw  zgłaszali problem dzikich wysypisk śmieci co może prowadzić do zanieczyszczenia środowiska.
Zakładany cel do osiągnięcia: wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na skutek przeprowadzonych spotkań profilaktycznych dla okolicznych mieszkańców na temat umiejętnego przeciwdziałania zagrożeniom, wzrost poziomu wiedzy mieszkańców z zakresu dpowiedzialności i przepisów dotyczących szkodliwości termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią. Podejmowania właściwych działań w celu zgłoszenia nieprawidłowości. Odpowiedzialności za nie stosowanie się do artykułu 191 ustawy o odpadach polegających na termicznym przekształcaniu odpadów poza spalarnią oraz niestosowanie się do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wzrost poziomu wiedzy na temat istniejących w najbliższej okolicy punktów odbioru odpadów alternatywnych i ekologicznych źródeł ciepła.
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań: systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego, w tym w szczególności – oddziaływanie prewencyjne, represyjne wobec osób naruszających swoim zachowaniem przepisy prawa. Przygotowanie i zamieszczanie komunikatów dotyczących szkodliwości termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią , a także odpowiedzialności za niestosowanie się do ustawy o odpadach polegających na termicznym przekształcaniu odpadów poza spalarnią oraz niestosowanie się do ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach na stronie internetowej komendy powiatu łódzkiego wschodniego oraz Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem, w celu poinformowania o wdrożeniu planu działania priorytetowego, wymiany informacji i wypracowania zakresu i form współpracy, we tym także aktywizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa.

 

  • DZIELNICOWI Z GMINY RZGÓW

  • Policjant w granatowym mundurze stoi ustawiony na tle kolorowego baneru.
    Dzielnicowy rejonu gminy Rzgów młodszy aspirant Przemysław Frankowski
  • Policjant w granatowym mundurze stoi ustawiony na tle kolorowego baneru.
    Dzielnicowy rejonu gminy Rzgów aspirant sztabowy Robert Górecki
Powrót na górę strony